โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม จ.บุรีรัมย์

ความกดดันที่ถูกมองว่าเป็นวัยรุ่นทำตัวไร้สาระ ไม่สามารถทำงานอะไรด้วยตัวเองได้ และความไม่ไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2546

โครงการธนาคารใบไม้

หมอกควันจากการเผาใบลำไยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนขึ้น กลุ่มละอ่อนอาสาซึ่งนำโดย “สันต์ – วสันต์ ซาวบุญทัน” จึงอาสาที่จะช่วยหาวิธีการแปรรูปใบลำไยให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีค่าให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรของชุมชน

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ

เยาวชนที่ผ่านค่ายในแต่ละรุ่น ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเป็น “พี่ค่าย” และเป็นแกนนำคนสำคัญที่มีบทบาท รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมอีกมากมายดังความเชื่อมั่นของเครือข่ายนี้ “เก่ง ดี มีจิตอาสา”

โครงการยุวชนโบราณคดีชุมชนบ้านสวกพัฒนา จ.น่าน

โบราณคดีชุมชนนั้นเป็นวีธีการที่ทำให้คนในชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและสามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตนได้ และทำให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน

โครงการเสียงที่เห็น (Sound for Seeing) จ.สงขลา

“นักจัดรายการวิทยุ” กลุ่มคนที่ใช้เสียงเป็นส่วนสำคัญในหน้าที่การงาน การได้ใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ พวกเขาเลือกอ่านหนังสือ บันทึกเทป แปลงไฟล์เก็บใส่ซีดี และส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง

1 5 6 7 8