โครงการยุวชนโบราณคดีชุมชนบ้านสวกพัฒนา จ.น่าน

องค์กร/จังหวัด กลุ่มยุวชนโบราณคดีชุมชน กรุงเทพฯ/จ.น่าน
พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ชุมชนบ้านสวกพัฒนา จ.น่าน

จากประสบการณ์ความรู้ด้านโบราณคดีและการร่วมสัมผัสพื้นที่การทำงานจริงหลายต่อหลายครั้งเป็นผลให้เกิดกลุ่มยุวชนโบราณคดีชุมชน โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจและมีโอกาสได้ศึกษาภาคสนามในชุมชนที่มีแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรทางโบราณคดี จนเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบ 3 (YIM3)

สมาชิกกลุ่มนี้ได้ศึกษาแนวคิดโบราณคดีชุมชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนไปด้วย และได้เรียนรู้ว่า โบราณคดีชุมชนนั้นเป็นวีธีการที่ทำให้คนในชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและสามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตนได้ และทำให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ได้ร่วมในกิจกรรมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้วยความคิดที่อยากจะต่อยอดการพัฒนาและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การจัดการชุมชนของตนเอง

กิจกรรมหลักสำหรับเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนของโครงการฯ ล้วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทรงคุณค่าที่มีอยู่ในพื้นที่ อันได้แก่ แหล่งเตาเผาโบราณและพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น รวมถึงสถานที่อื่นๆในชุมชน เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลากหลาย เน้นที่ความสนใจและความถนัดส่วนตัว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเตาเผา กระบวนการผลิตข้าวของเครื่องใช้ดินเผาสมัยโบราณ วิธีการขุดและรักษาหลักฐานโบราณคดี

สิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ คือ ได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งดีๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และทำให้พ่ออุ้ย-แม่อุ้ยรู้สึกภูมิใจมากขึ้นเมื่อมีเยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจและมาทำงานเพื่อขยายผลเรื่องนี้ต่อไป