โครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ

องค์กร/จังหวัด เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (Youth For Next Step) / กทม.
พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ จังหวัดอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี และจังหวัดนครนายก

ด้วยความเชื่อที่ว่าสังคมจะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน หากเยาวชนไทยได้รับการรับการปลูกฝังให้เป็นคนเก่ง ที่มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ดังนั้นพวกเขาจึงริเริ่มโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ” ขึ้น เพื่อที่จะมีส่วนช่วยหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพและมีคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมค่ายที่มีหลักสูตรในรูปแบบที่แตกต่าง เช่น การปลูกฝังทั้งด้านจริยธรรม และมีการติดตามผลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง โดยคาดหวังว่า กิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบ 4 (YIM4) เกิดเยาวชนแกนนำ จำนวน 60 คน จากผู้สมัคร 147 คน ซึ่งมาจาก 11 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด คือ อยุธยา สระบุรี นครนายก และ ลพบุรี หลังจากจบค่าย พี่ค่ายจะมีการติดตามผลโดยจะพบปะน้องๆตามโรงเรียน และชวนน้องๆจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเรื่องการทำกิจกรรมและพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องรุ่นใหม่ ในค่ายครั้งต่อไป

นอกจากนี้ เยาวชนที่เป็นสมาชิกค่ายฯ ยังนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายไปใช้ในการทำกิจกรรมในโรงเรียนของตน รวมทั้งยังได้รวมตัวกันจัดโครงการ “Youth ชุมชน” ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบครูอาสา โดยชวนเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบภาคกลางทั้ง 60 คน ไปสอนหนังสือให้น้องๆตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาจำนวน 90 คน ที่โรงเรียนป่าไม้พระฉาย จังหวัดสระบุรี

ปัจจุบัน เยาวชนที่ผ่านค่ายในแต่ละรุ่น ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเป็น “พี่ค่าย” และเป็นแกนนำคนสำคัญที่มีบทบาท รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมอีกมากมายดังความเชื่อมั่นของเครือข่ายนี้ “เก่ง ดี มีจิตอาสา”