โครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ

เยาวชนที่ผ่านค่ายในแต่ละรุ่น ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเป็น “พี่ค่าย” และเป็นแกนนำคนสำคัญที่มีบทบาท รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมอีกมากมายดังความเชื่อมั่นของเครือข่ายนี้ “เก่ง ดี มีจิตอาสา”