Project updates

รู้จักเรา

ที่เทคโนตีนดอย (มทร.ล้านนา)
อาจารย์และนักศึกษา 2 รายวิชา
สอนและเรียนด้วยเครื่องมือและกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากวายไอวายช่วยเสริมพลังและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
การเรียนการสอน 2 รายวิชา
นักศึกษา 219 คน เรียนรู้ว่า...?

วิชาการกับสังคม ไปด้วยกันได้
จิตอาสามีอยู่ในตัวเราทุกคน

ตลาดประกอบฝัน

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ

คลินิกประกอบฝัน

อยากลงมือช่วยสังคม…เริ่มต้นที่ “ปัญหา”

การทำโครงการเพื่อสังคม ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาสังคมที่เราพบเจอในสังคมรอบตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ฉะนั้น จำเป็นมากที่เราต้องเข้าใจ “ปัญหา” ที่เราสนใจเป็นอย่างดี โดยความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา จะเป็นความรู้ฐานในการที่จะใช้ในออกแบบและกำหนดส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของโครงการ

News

😎😎✨ รวมแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเรียนรู้ร่วมกัน เตรียมสนับสนุนความฝันกลุ่มเด็กวัยมันส์ เชียงใหม่-ลำพูน

😎😎✨ รวมแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเรียนรู้ร่วมกัน เตรียมสนับสนุนความฝันกลุ่มเด็กวัยมันส์ เชียงใหม่-ลำพูน สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth โดย มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายร่วมดำเนินงานโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน ✨ กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง – san sai num neung group จ.เชียงใหม่ ✨เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และ ✨ เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผนึกกำลังจัด “ค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน” เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ “ค่ายปฐมนิเทศ” นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ แกนนำโครงการย่อย ยังเป็นการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงโครงการย่อย ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการหนุนเสริมให้เหล่าวัยมันส์ลุยงานโครงการกันอย่างไม่สะดุด ในค่ายครั้งนี้ จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการของเด็กและเยาวชนทั้ง 30 กลุ่ม โดยมุ่งเน้นในด้านหลักคิดและ เครื่องมือในการหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน […]