Project updates

รู้จักเรา

ที่เทคโนตีนดอย (มทร.ล้านนา)
อาจารย์และนักศึกษา 2 รายวิชา
สอนและเรียนด้วยเครื่องมือและกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากวายไอวายช่วยเสริมพลังและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
การเรียนการสอน 2 รายวิชา
นักศึกษา 219 คน เรียนรู้ว่า...?

วิชาการกับสังคม ไปด้วยกันได้
จิตอาสามีอยู่ในตัวเราทุกคน

ตลาดประกอบฝัน

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ

คลินิกประกอบฝัน

อยากลงมือช่วยสังคม…เริ่มต้นที่ “ปัญหา”

การทำโครงการเพื่อสังคม ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาสังคมที่เราพบเจอในสังคมรอบตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ฉะนั้น จำเป็นมากที่เราต้องเข้าใจ “ปัญหา” ที่เราสนใจเป็นอย่างดี โดยความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา จะเป็นความรู้ฐานในการที่จะใช้ในออกแบบและกำหนดส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของโครงการ

News

อบต.เขื่อนผาก จับมือ วายไอวาย และ CCDC พาบอร์ดเกมส์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่แห่งเมืองพร้าว “ร้านเด็กขาย” ร้านสร้างสุขจากความร่วมมือของเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อบต.เขื่อนผาก จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ณ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หรือ ร้านเด็กขาย โดยร่วมมือกับมูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (CCDC) นำกิจกรรมบอร์ดเกมส์สร้างสรรค์เปิดความสนุกแก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยบง และ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา จำนวน 37 คน อบต.เขื่อนผากเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน และมีการหนุนเสริมงานพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก หรือ ร้านเด็กขาย ให้เป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนในตำบลสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคีด้านการพัฒนาเยาวชนร่วมกับ อบต.เขื่อนผาก ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม “บอร์ดเกมส์สร้างสรรค์” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึกความจำ ฝึกสมาธิ เป็นต้น ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สนุก ผ่อนคลาย ไปกับกิจกรรมบอร์ดเกมส์ เด็ก ๆ […]