โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสืบสานแหล่งอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น โครงการเยาวชนรุ่นใหม่อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสืบสานแหล่งอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน มีที่มาจากการที่กลุ่มผู้ดำเนินโครงการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านในฐานะที่เป็นสิ่งสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านในท้องถิ่นในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นก็เริ่มจะสูญหายไป เช่น การทำประมงชายฝั่งโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นเครื่องมือทำประมง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน โดยการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำในทะเล 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาชุมชนของตัวเอง และ 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสายกลาง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถสืบสานวิถีอาชีพและภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ดำรงสืบต่อไป กิจกรรมสำคัญ คือ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในส่วนของความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมงพื้นบ้านจากปราชญ์ชาวบ้านเอง และการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพจากโครงการในพระราชดำริและชุมชนต้นแบบ

บทความ : โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสืบสานแหล่งอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้เขียน : ZaaZaa ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในปัจจุบันมีแนวโน้มน้อยลงในทุกๆวัน จะเป็นอย่างไรหากคนในชุมชนมาร่วมดูแลและรักษาทรัพยากรเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป นั่นคือแนวความคิดที่ทางผู้จัดโครงการอยากให้เกิดขึ้น หากไม่เริ่มต้นที่ตนเองแล้วจะไปเริ่มที่ใคร เพื่อให้มีแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยการพึ่งพาตนเอง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนในการประกอบอาชีพรวมไปถึงรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่อีกด้วย โดยทางโครงการได้พาน้องไปไปเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่าง ณ บ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมที่ผู้จัดได้จัดขึ้นในวันนี้คือกิจกรรมทัศนศึกษาชุมชนต้นเเบบ การพาเด็กๆไปศึกษาดูงานการทำบ้านปูว่าชุมชนนี้ความเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบนี้ และมีกิจกรรมให้น้องๆได้ปล่อยปูอีกด้วย หลังจากทำกิจกรรมผ่านไปแล้ว น้องๆได้กลับมาถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานว่าได้อะไรบ้างเเละการนำกลับมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของเรา ซ่าเชื่อว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้ไปน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะมีความกระตือรือร้นและมีใจอยากจะรักษาทรัพยากรในชุมชนให้อยู่กับน้องๆต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอน

โครงการ Creative Culture : เยาวชนสร้างสรรค์สื่อชายแดนใต้

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ เป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และยังเป็นประโยชน์ต่อเด็กในการแยกแยะและใช้ประโยชน์จากสื่อให้ถูกทาง สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสันติในพื้นที่ได้ อีกทั้งเดิมที ทางกลุ่มเองก็ได้มีการทำกิจกรรมกิจกรรม Creative Culture ราการวิทยุโดยเยาวชนเพื่อคนทุกวัย ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ 107.25 MHz ทุกวันเสาร์ อยู่แล้ว ในการทำโครงการครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดจากฐานงานเดิมของกลุ่ม จนเกิดเป็นโครงการ Creative Culture : เยาวชนสร้างสรรค์สื่อชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดปัตตานีที่มีความสนใจด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ ทางด้านการเป็นผู้สื่อสารมวลชน 2) เพื่อให้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะที่ดีทางอารมณ์และความคิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร และ 3) เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาเชิงนวัตกรรมระหว่างศักยภาพเยาวชน การสื่อสาร และภาพลักษณ์เชิงบวกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การสร้างประสบการณ์นักสื่อสารมวลชน และกิจกรรมเฟ้นหานักจัดรายการวิทยุ Creative Cultureหน้าใหม่ น้องๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมก็ได้มีโอกาสเป็นดีเจหน้าใหม่กับรายการด้วย

โครงการ Creative Culture ปี 62

ผู้เขียน : ZaaZaa วันนี้ซ่าจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมของโครงการ Creative Culture ปี 62 คือกิจกรรม Dj. Academy ครั้งที่ 1 ครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการเป็นนักสื่อสารที่ดีเป็นอย่างไร หลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ผ่านไปแล้ว น้องๆที่ได้รับจากอบรมในครั้งนี้ จะไปหาทีมเพื่อมาลงสมัครและคัดเลือกเพื่อเป็นดีเจที่จะมาจัดรายการวิทยุ กิจกรรมในการอบรมน้องๆมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ได้มีการระดมความคิดเห็นในหัวข้อและประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารและได้มีการนำเสนอในหัวข้อและประเด็นของกลุ่มตนเอง พี่ซ่าเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆผู้เข้าร่วมทุกคนเลยค่ะ อีกอย่างพี่คิดว่าน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจที่อยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและสามารถสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากเห็นความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว พี่ซ่าว่าพื้นที่ในสามจังหวัดของเราน่าจะมีนักจัดรายการวิทยุที่สร้างสรรค์และพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ไม่มากก็น้อยแน่ๆ

โครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรม

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนใน ต.เขื่อนผากกลุ่มนี้ได้มองเห็นช่องว่างระหว่างวัย และการเลือนหายของวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ปรึกษากันว่าน่าจะทำโครงการที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวของคนสามวัย คือ ผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน และเยาวชน เพื่อช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเป็นเกิดโครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรมขึ้น โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนาหรือประเพณีพื้นเมือง 2) เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและสามารถมีความคิดเห็นในด้านต่างๆได้ และ 3) เพื่อสร้างความร่วมมือกับกลุ่มชาวบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลเขื่อนผาก เยาวชนผู้ดำเนินโครงการได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผากและร่วมมือกับกลุ่มสภาเยาวชนตำบลเขื่อนผากในการร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมในงานยี่เป็งของตำบล โดยส่วนที่โครงการเข้าไปจัดคือการประกวดสำรับอาหารเมือง และ การประกวดฟ้อนเล็บ ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการฝึกฝนเพื่อประกวดของแต่ละพื้นที่ น้องๆ ได้ประสานกับครูภูมิปัญญาด้านการฟ้อนในพื้นที่ มาช่วยนำการซ้อมฟ้อนแก่กลุ่มแม่บ้าน ในกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนได้มีบทบาทช่วยจัดกิจกรรมการประกวดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันจริง การประกวดดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ชาวบ้านเต็มที่กับกิจกรรม น้องๆ เยาวชนต่างก็ช่วยกันจัดงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ชมวิดีโอกิจกรรมของโครงการนี้ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hiTDIMJA11Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gEyEI8NuNHvIzedhZ3FmClVHtG3ulBoVxX-TFR4ZFeS1iuGkTDJgkwdE

1 2 3 8