โครงการยุวชนโบราณคดีชุมชนบ้านสวกพัฒนา จ.น่าน

โบราณคดีชุมชนนั้นเป็นวีธีการที่ทำให้คนในชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและสามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตนได้ และทำให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน