about why i why

คนรุ่นใหม่เป็นวัยที่มีพลังและมีศักยภาพ วายไอวายเชื่อมั่นในพลังนั้น และสนับสนุนการใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในแบบที่ตัวเองถนัด