โครงการธนาคารใบไม้

องค์กร/จังหวัด กลุ่มละอ่อนอาสา/ จ.เชียงใหม่
พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ 3 หมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองสมณะ จังหวัดลำพูน

เราจะพบแนวทางอินเทรนด์มากมายที่ถูกนำมาเสนอเพื่อช่วยลดโลกร้อน โครงการ “ธนาคารใบไม้” ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบฝัน 4 (YIM 4) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น้องๆกลุ่มละอ่อนอาสาแห่งบ้านหนองสมณะ จ.ลำพูน จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนโดยเริ่มจากที่บ้านของพวกเขาเอง เยาวชนกลุ่มละอ่อนอาสา มองเห็นว่าสาเหตุหนึ่งของโลกร้อน คือ หมอกควันจากการเผาใบลำไยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนขึ้น กลุ่มละอ่อนฯซึ่งนำโดย “สันต์ – วสันต์ ซาวบุญทัน” จึงอาสาที่จะช่วยหาวิธีการแปรรูปใบลำไยให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีค่าให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรของชุมชน และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

จากการดำเนินโครงการตลอด 1 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบฝัน 4 (YIM4) กลุ่มละอ่อนอาสาได้ริเริ่มกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมณะโดยการให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการพาไปดูงาน แล้วมาเริ่มดำเนินโครงการกันที่โรงเรียน โดยนักเรียนในโรงเรียน ได้เกิดการออมใบไม้ทั้งหมด 1,152 กิโลกรัม และนำไปทำปุ๋ยหมักแล้ว หลังจากนี้ไป น้องๆ นักเรียนยังนำใบไม้มาสะสมเพื่อทำปุ๋ยหมักต่อไป ทั้งนี้ ปุ๋ยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียน ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองสมณะยังดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง และทีมงานดำเนินโครงการได้ดำแนวคิดนี้ไปใช้ในครัวเรือนของตัวเองเพิ่มเติมด้วย