โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.เมือง จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เห็นความสำคัญของสื่อในฐานะเครื่องมือส่งเสริมสันติภาพ จึงได้ริเริ่มโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ ในกลุ่มเยาวชนผู้ผ่านการฝึกเป็นนักข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาในการเขียนข่าวของเยาวชนผู้ผ่านการฝึกเป็นนักข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารเชิงบวกและการสื่อสารสันติภาพให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ 4) เพื่อพัฒนาเครือข่ายพลังนักการสื่อสารและการสื่อสารสันติภาพเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ และ 5) เพื่อให้มีการนำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์เชิงบวกในพื้นที่โดยการเล่าเรื่องจากคนในพื้นที่เองที่เป็นเยาวชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสำคัญของโครงการ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมนักข่าวสันติภาพแก่เยาวชนที่สนใจและกลุ่มนักข่าวเยาวชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เคยผ่านการเขียนข่าว โดยมีผู้เชียวชาญคอยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ เช่น สถานการณ์ชายแดนใต้ กระบวนการสันติภาพ/การพูดคุยสันติสุข การสื่อสารสันติภาพ การรู้เท่าทันสื่อ บทบาทและโอกาสของเยาวชนในการสร้างสันติภาพ เทคนิควิธีการเขียนสกู๊ปข่าว ฯลฯ และเพื่อให้กลุ่มนักข่าวเยาวชนและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารสาธารณะ และ ไปจนถึงการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.sinaran.news

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์จากนิทานชุมชน

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สะเมิง และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น นิทานถือเป็นสื่อเชื่อมโยงคนในชุมชนจากรุ่นต่อรุ่น เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาสำคัญของผู้คน ชนเผ่าปกาเกอะญอก็มีนิทานเก่าแก่ที่เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น และกำลังสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายไปตามกาลเวลา โครงการสื่อสร้างสรรค์จากนิทานชุมชน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อขยายการเรียนรู้การทำสื่อนิทานและละครหุ่นเงาจากนิทานที่มีอยู่ในชุมชน ให้กับกลุ่มเครือข่าย 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนเยาวชนที่โจ๊ะมาโลลือหล่าให้เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์กระบวนการเรียนรู้และผลิตสื่อจากนิทานชุมชน และ 3) เพื่อรักษา และสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของชุมชนปก่าเก่อญอ ผ่านการรับฟัง และเล่าเรื่อง ซึ่งใช้กระบวนการการผลิตสื่อที่สร้างโดยเยาวชน โครงการนี้ชวนเยาวชนชาวปกาเกอะญอในพื้นที่ไปเก็บนิทานจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน และนำมาผลิตเป็นละครหุ่นเงา ซึ่งเป็นสื่อที่น่าสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถนำไปแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ดี อีกทั้งยังรวบรวมและผลิตหนังสือนิทานทำมือจากนิทานพื้นบ้านของชาวปกาเกอะญอ เมื่อผลิตสื่อได้แล้ว น้องๆ ก็เดินสายเผยแพร่นิทาน ทั้งในรูปแบบหนังสือและละครหุ่น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่อภูมิปัญญาของชุมชนให้สืบเนื่องต่อไปในวงกว้าง แต่ยังเป็นการฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้และสื่อสารภูมิปัญญาของตนเองของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วย

โครงการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM61) เมื่อปี พ.ศ.2559 หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติได้มีโอกาสทำโครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้านที่ตนศึกษาอยู่ โครงการดังกล่าวทำให้มีประสบการณ์.ในการจัดกิจกรรม การทำงานกับชาวบ้าน ได้ลองทำแผนที่ และออกแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว ทดลองทริปที่ตัวเองเขียนโปรแกรมเอง ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ก โครงการดังกล่าวเหมือนเป็นการฝึกฝนตนเองให้สามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธรรมชาติที่เขารักให้ดีขึ้น มาถึงปี พ.ศ.2561 ศักดิ์สิทธิ์ สรรค์สร้างและเพื่อนๆ ได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำโครงการด้านการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์แก่หมู่บ้าน สิ่งแวดล้อม ทำให้หลายๆกลุ่มคนมองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่จะทำให้เราเข้าใจการเป็นอยู่ของระบบธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นโดยต่อยอดจากการเรียนรู้และแกนนำเยาวชนที่ร่วมศึกษาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันในโครงการที่แล้ว ทำให้เกิดเป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 2) เพื่อเกิดกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้บ้านสบลาน และ 3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการนี้มีกิจกรรมที่โดดเด่นคือกิจกรรมล่องแม่ขานไปกับโจ๊ะ ที่ทีมงานโครงการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันวางแผน สำรวจเส้นทาง ออกแบบทริป ประชาสัมพันธ์ และสื่อข้อมูลการท่องเที่ยวธรรมชาติในทริปด้วยตนเองบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติออบขาน กิจกรรมนี้ทำให้น้องๆ แกนนำเยาวชนที่เรียนรู้กับโครงการได้มีโอกาสสื่อความหมายการท่องเที่ยวบนเส้นทางธรรมชาติกับผู้มาร่วมท่องเที่ยวในทริปจริงๆ และยังสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมทริปอีกด้วย

โครงการ Deep south Students Council (DSC)

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น สภานักเรียนถือเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่เป็นแกนนำและมีบทบาทในโรงเรียน สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (DSC) ก็เช่นกัน เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมมือกันและมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในพื้นที่ สภานักเรียนในโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย DSC ต่างก็มีการทำกิจกรรมของตนเองในพื้นที่ ดังนั้น โครงการ Deep south Students Council (DSC) จึงเป็นการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเครือข่ายสภานักเรียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัด ชายแดนใต้ (DSC) 2) เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3) เพื่อยกระดับกระบวนการการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย และ 4) เพื่อสร้างกระบอกเสียงในการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้ กิจกรรมสำคัญที่ทางกลุ่มจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย ได้แก่ Lunch Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ เป็นพื้นที่สื่อสารของสภานักเรียนในเครือข่าย และยังมีการร่วมมือและส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภานักเรียนในเครือข่ายทั้งในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค deep south student council – dsc

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอฝางเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในชุมชน

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อำเภอฝางมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาของวัยรุ่นทั้งเรื่องยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงพบอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น และขยายความรุนแรงไปสู่ปัญหาสังคมได้ในอนาคต ทางกลุ่มจึงได้รวมตัวเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกันคิดกระบวนการที่จะดึงเด็กและเยาวชนในอำเภอฝางให้ห่างไกลยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยการชวนเยาวชนในอำเภอฝางมาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ตำบลของตนเองตามความคิดสร้างสรรค์และสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ ในโครงการที่ชื่อว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอฝางเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้เยาวชนอำเภอฝางสามารถออกแบบและฝึกทักษะในการนำกระบวนการในการฝึกการอบรมลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนในชุมชนได้2)เพื่อให้เยาวชนอำเภอฝางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปัญหายาเสพติดและปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน และ 3) เพื่อให้เยาวชนในอำเภอฝางมีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมในชุมชนของตนเองได้ กระบวนการดำเนินกิจกรรมมีลักษณะเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนอำเภอฝางได้ออกแบบและฝึกทักษะในการนำกระบวนการในการฝึกการอบรมและรวมกลุ่มเยาวชนแต่ละตำบลในอำเภอฝาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตให้รู้เท่าทันปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และได้ลงมือทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนตนเองจริงด้วย

1 2 3 4 5 6 8