โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ “กอดฮาลา-บาลา”

พื้นที่การดำเนินงาน : อ.แว้ง จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มยัง…ยิ้ม(Youth Smile) เป็นกลุ่มคนแว้งรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องท้องถิ่นของตนเอง และมีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะในประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์มาก เช่น ป่าบูโด ป่าพรุโตะแดง ป่าฮาลา – บาลา นักท่องเที่ยวหลายคนอยากที่จะสัมผัสกับป่าภาคใต้ที่บริสุทธิ์และมีความงดงามของนกเงือกที่หาได้ยาก ป่าไม้ถือเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกสิ่ง ทุกคน แต่ชาวบ้านและประชาชนท้องถิ่น ชุมชน หรือคนในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่นิยมมาท่องเที่ยวหรือศึกษาเรียนรู้ในป่าของพื้นที่มากนัก กลุ่มยัง…ยิ้ม(Youth Smile) จึงได้จัดโครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ” สร้างห้องเรียนธรรมชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าใกล้บ้าน ได้ใช้พื้นที่ ชุมชน สังคมในพื้นที่บ้านเกิดตัวเองให้เป็นประโยชน์ 2) เพื่อให้เด็กๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความตระหนักรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า 3) เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เชื่อมโยงใจสู่ใจ และ 4) ผู้คนเข้าถึงธรรมชาติอย่างถูกต้อง และได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกปักรักษาธรรมชาติร่วมกันต่อไป กิจกรรมของโครงการนี้ เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมกอด..ฮาลาบาลา ชวนเยาวชนมาสื่อความหมายธรรมชาติ จัดกิจกรรม […]

โครงการเสียงน้อยๆ จากเด็กถูกรังแก

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนสภานักเรียนโรงเรียนดารุสซาลาม 61 เห็นสภาพปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับสังคม ครอบครัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยที่ทำให้มีความก้าวร้าว และมีพฤติกรรมความรุนแรงไปด้วย เกิดการรังแกกัน จึงมีแนวคิดอยากพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนไทยให้รักตัวเองและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่ตามมาในการที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและผลที่จะเกิดกับตัวเองรวมถึงคนรอบข้างมากขึ้น จึงได้คิดโครงการเสียงน้อยๆ จากเด็กถูกรังแกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ถึงสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตในเรื่องของความรุนแรง 2) เพื่อให้เด็กตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสังคม 3) เพื่อปลูกฝังให้มีความคิดริเริง สร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 4) เด็กสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการสร้างสื่อ น้องๆ กลุ่มนี้ได้จัดกิจกรรมกับนักเรียนในพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นทำกิจกรรมกับนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น กิจกรรมที่จัดได้แก่ การฝึกอบรมเด็กเกี่ยวกับการลดใช้ความรุนแรง ในหัวข้อ ไขปัญหาความรุนแรง โดยวิทยากร จากมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การแสดงละครเกี่ยวกับการลดใช้ความรุนแรง การระดมความคิดเห็นและร่วมกันทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับการลดใช้ความรุนแรง และจัดการเล่นเกมที่ช่วยเพิ่มทักษะให้เด็กได้ใช้เหตุผล สติและความสามัคคีในการเล่น

โครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษา

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เล็งเห็นว่าแม้ในปัจจุบัน การศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ แต่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่างๆ ก็ยังไม่มีความพร้อม บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ยังขาดทักษะในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ประกอบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สารสนเทศของโรงเรียนไม่พร้อมที่จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาจึงได้คิดโครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้มีควำมรู้ในด้านกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้อนต้นและการใช้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนำและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง โครงการนี้ได้เข้าไปประสานงานกับโรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อทำกิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศของโรงเรียน โดยให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ครูและนักเรียนในการดูแลคอมพิวเตอร์ด้วย

โครงการ Deep south Students Council (DSC)

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น สภานักเรียนถือเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่เป็นแกนนำและมีบทบาทในโรงเรียน สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (DSC) ก็เช่นกัน เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมมือกันและมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในพื้นที่ สภานักเรียนในโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย DSC ต่างก็มีการทำกิจกรรมของตนเองในพื้นที่ ดังนั้น โครงการ Deep south Students Council (DSC) จึงเป็นการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเครือข่ายสภานักเรียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัด ชายแดนใต้ (DSC) 2) เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3) เพื่อยกระดับกระบวนการการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย และ 4) เพื่อสร้างกระบอกเสียงในการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้ กิจกรรมสำคัญที่ทางกลุ่มจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย ได้แก่ Lunch Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ เป็นพื้นที่สื่อสารของสภานักเรียนในเครือข่าย และยังมีการร่วมมือและส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภานักเรียนในเครือข่ายทั้งในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค deep south student council – dsc