โครงการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM61)

เมื่อปี พ.ศ.2559 หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติได้มีโอกาสทำโครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้านที่ตนศึกษาอยู่ โครงการดังกล่าวทำให้มีประสบการณ์.ในการจัดกิจกรรม การทำงานกับชาวบ้าน ได้ลองทำแผนที่ และออกแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว ทดลองทริปที่ตัวเองเขียนโปรแกรมเอง ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ก โครงการดังกล่าวเหมือนเป็นการฝึกฝนตนเองให้สามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธรรมชาติที่เขารักให้ดีขึ้น

มาถึงปี พ.ศ.2561 ศักดิ์สิทธิ์ สรรค์สร้างและเพื่อนๆ ได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำโครงการด้านการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์แก่หมู่บ้าน สิ่งแวดล้อม ทำให้หลายๆกลุ่มคนมองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่จะทำให้เราเข้าใจการเป็นอยู่ของระบบธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นโดยต่อยอดจากการเรียนรู้และแกนนำเยาวชนที่ร่วมศึกษาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันในโครงการที่แล้ว ทำให้เกิดเป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 2) เพื่อเกิดกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้บ้านสบลาน และ 3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการนี้มีกิจกรรมที่โดดเด่นคือกิจกรรมล่องแม่ขานไปกับโจ๊ะ ที่ทีมงานโครงการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันวางแผน สำรวจเส้นทาง ออกแบบทริป ประชาสัมพันธ์ และสื่อข้อมูลการท่องเที่ยวธรรมชาติในทริปด้วยตนเองบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติออบขาน

ภาพกิจกรรมล่องแม่ขานไปกับโจ๊ะ

กิจกรรมนี้ทำให้น้องๆ แกนนำเยาวชนที่เรียนรู้กับโครงการได้มีโอกาสสื่อความหมายการท่องเที่ยวบนเส้นทางธรรมชาติกับผู้มาร่วมท่องเที่ยวในทริปจริงๆ และยังสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมทริปอีกด้วย

แกนนำเยาวชนสื่อความหมายธรรมชาติกับผู้ร่วมทริป