โครงการ Deep South Young Hero Club for Heroes

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น Deep South Young Heroes เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่าสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว นักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัด และรวมตัวกันขับเคลื่อนงานสร้างผู้นำในมหาวิทยาลัยในนาม Deep South Young Heroes กลุ่ม Deep South Young Heroes ต้องการสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนเยาวชนด้วยกันที่มีใจเดียวกันในการสร้างสรรค์สังคม การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบ้านเมืองตนเอง จึงได้รับสมัครเพื่อนๆ เยาวชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยการจัดตั้ง Young Heroes Club ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นจุดเชื่อมประสาน การจัดการเรียนรู้ เปิดประเด็นที่น่าสนใจและจุดรวมตัวของสมาชิกและคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาขับเคลื่อนสังคม ผ่านห้องคุย ห้องเรียนของ Deep South Young Heroes Club for Heroes กลุ่ม Deep South Young […]

โครงการการสร้างเสริมอาชีพเสริมแก่เยาวชนที่ศึกษาภายใต้ศูนย์การศึกษานอกระบบ ต.ตะลุโบ อ.เมือง จ.ปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.ตะลุโบ อ.เมือง จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ปัญหาหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดปัตตานี้ คือ ปัญหารายได้ของประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกรระทบจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ไม่มีรายได้พอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิต รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ที่จะทำให้พัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าได้ เช่น การศึกษา ดังนั้น กลุ่มผู้ดำเนินโครงการนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงคิดว่าเยาวชนจำเป็นต้องมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ตนเอง และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ จึงคิดโครงการการสร้างเสริมอาชีพเสริมแก่เยาวชนที่ศึกษาภายใต้ศูนย์การศึกษานอกระบบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการกระบวนการอบรมด้านการเสริมอาชีพทางเลือก และ 2) เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยดำเนินการกับกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนการศึกษานอกระบบ ในพื้นที่ ต.ตะลุโบ อ.เมือง จ.ปัตตานี โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น โดยการรู้จักการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนองและครอบครัว สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอาชีพและความเป็นอยู่ของชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นทางเลือกให้กับผู้ว่างงาน ตกงาน ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.ปานาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ในแต่ละปี อุบัติเหตุทางน้ำคร่าชีวิตเด็กและเยาวชนของประเทศไทยไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กและเยาวชนไทยว่ายน้ำไม่เป็น และไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดทางน้ำ เช่นเดียวกับในพื้นที่ ต.ปานาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ลอยตัวในน้ำไม่ได้ ว่ายน้ำไม่เป็น จึงมีความเสี่ยงในการจมน้ำสูง กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จึงได้รวมตัวกัน พร้อมกับแรงสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลปานาเระ จนเกิดเป็นโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อฝึกอบรมการเอาตัวรอดในน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน 2) เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแก่เด็กและเยาวชน และ 3) เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถ แนวทางปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำตามมาตรฐานสังคมที่ถูกต้อง โครงการว่ายน้ำเพี่อชีวิต ได้จัดกิจกรรมอบรมการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ต.ปานาเระ ทั้งในภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้ว พบว่าเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการลอยตัว การว่ายน้ำ และการเอาชีวิตรอดในน้ำได้ดีขึ้น และยังมีน้องๆ บางส่วนที่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อีกด้วย

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.เมือง จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เห็นความสำคัญของสื่อในฐานะเครื่องมือส่งเสริมสันติภาพ จึงได้ริเริ่มโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ ในกลุ่มเยาวชนผู้ผ่านการฝึกเป็นนักข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาในการเขียนข่าวของเยาวชนผู้ผ่านการฝึกเป็นนักข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารเชิงบวกและการสื่อสารสันติภาพให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ 4) เพื่อพัฒนาเครือข่ายพลังนักการสื่อสารและการสื่อสารสันติภาพเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ และ 5) เพื่อให้มีการนำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์เชิงบวกในพื้นที่โดยการเล่าเรื่องจากคนในพื้นที่เองที่เป็นเยาวชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสำคัญของโครงการ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมนักข่าวสันติภาพแก่เยาวชนที่สนใจและกลุ่มนักข่าวเยาวชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เคยผ่านการเขียนข่าว โดยมีผู้เชียวชาญคอยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ เช่น สถานการณ์ชายแดนใต้ กระบวนการสันติภาพ/การพูดคุยสันติสุข การสื่อสารสันติภาพ การรู้เท่าทันสื่อ บทบาทและโอกาสของเยาวชนในการสร้างสันติภาพ เทคนิควิธีการเขียนสกู๊ปข่าว ฯลฯ และเพื่อให้กลุ่มนักข่าวเยาวชนและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารสาธารณะ และ ไปจนถึงการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.sinaran.news

โครงการ Deep south Students Council (DSC)

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น สภานักเรียนถือเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่เป็นแกนนำและมีบทบาทในโรงเรียน สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (DSC) ก็เช่นกัน เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมมือกันและมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในพื้นที่ สภานักเรียนในโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย DSC ต่างก็มีการทำกิจกรรมของตนเองในพื้นที่ ดังนั้น โครงการ Deep south Students Council (DSC) จึงเป็นการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเครือข่ายสภานักเรียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัด ชายแดนใต้ (DSC) 2) เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3) เพื่อยกระดับกระบวนการการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย และ 4) เพื่อสร้างกระบอกเสียงในการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้ กิจกรรมสำคัญที่ทางกลุ่มจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย ได้แก่ Lunch Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ เป็นพื้นที่สื่อสารของสภานักเรียนในเครือข่าย และยังมีการร่วมมือและส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภานักเรียนในเครือข่ายทั้งในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค deep south student council – dsc

1 2 3