โครงการ Deep South Young Hero Club for Heroes

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น Deep South Young Heroes เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่าสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว นักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัด และรวมตัวกันขับเคลื่อนงานสร้างผู้นำในมหาวิทยาลัยในนาม Deep South Young Heroes กลุ่ม Deep South Young Heroes ต้องการสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนเยาวชนด้วยกันที่มีใจเดียวกันในการสร้างสรรค์สังคม การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบ้านเมืองตนเอง จึงได้รับสมัครเพื่อนๆ เยาวชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยการจัดตั้ง Young Heroes Club ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นจุดเชื่อมประสาน การจัดการเรียนรู้ เปิดประเด็นที่น่าสนใจและจุดรวมตัวของสมาชิกและคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาขับเคลื่อนสังคม ผ่านห้องคุย ห้องเรียนของ Deep South Young Heroes Club for Heroes กลุ่ม Deep South Young […]

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.เมือง จ.ยะลา สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนต่างๆ ทำให้ทราบว่า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนักเรียนและเยาวชนที่มีทักษะในการใช้ภาษามลายูเบื้องต้นงานเขียนอยู่พอสมควร จึงควรมีการต่อยอดความสามารถเพื่อให้ได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม และได้ตีพิมพ์หนังสือเป็นของตัวเอง ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการหนังสือมลายูในพื้นที่ที่ยังถือว่ามีน้อยมาก ผู้ที่สนใจภาษามลายูและรักการอ่านหนังสือมลายูจะได้มีผลงานหนังสือเพิ่มขึ้นด้วย จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ออบรมทักษะการเขียนวรรณกรรมภาษามลายูแก่นักเรียนและเยาวชนที่มีทักษะในด้านภาษา 2) เพื่อจัดพิมพ์ผลงานการเขียนของนักเรียนและเยาวชน และ 3) เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือวรรณกรรมภาษามลายูให้แก่นักเรียนและเยาวชน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่รับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการเขียน และผลักดัน ส่งเสริม ให้เขียนผลงานออกมารวมเล่ม ตีพิมพ์เป็นรูปธรรม จนในที่สุดก็ได้ผลงานหนังสือ ชื่อ Diary My Heart ขึ้นมา และได้มีการจัดงานเปิดตัวหนังสือที่น่ารักอบอุ่นขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนที่สนใจหนังสือภาษามลายูได้รู้จักหนังสือเล่มนี้มากขึ้น

โครงการ Power Kids พลังจิ๋ว คิดส์ทำได้

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.รามัน จ.ยะลา สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพของนักเรียน จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การมีสุขภาพดี จึงได้รวมตัวกันคิดโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีพฤติกรรมสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โครงการ Power Kids พลังจิ๋ว คิดส์ทำได้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายเเละสุขภาพจิตให้กับนักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนมีความเเข็งเเรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง 2) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำให้นักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกียวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และ 4) เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมที่จัดมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพลังจิ๋ว care teeth ชวนนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟันและวิธีดูแล และกิจกรรมพลังจิ๋ว work out ชวนนักเรียนมาออกกำลังกายด้วยการเล่นเกมกลางแจ้งสนุกๆ ซึ่งนักเรียนต่างก็ได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับความรู้

โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้

พื้นที่ดำเนินการ : อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ความขัดแย้งในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความรุนแรง ประกอบกับสื่อปัจจุบัน และสภาพปัญหาสังคมต่างๆ ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง การใช้จิตวิทยาการสื่อสารเป็นเครื่องมือทำให้เกิดสันติภาพได้ รวมถึงกระบวนการสันติภาพที่ประกอบด้วย สันติศึก สันติวิธีและสันติภาพ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านจิตวิทยาเฉพาะบุคคลแล้ว ยังสามารถนำไปสู่สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วย คณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาจึงริเริ่มโครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สภานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจการใช้จิตวิทยาและกระบวนการสร้างสันติภาพ 2) เพื่อให้สภานักเรียนเป็นแกนหลักในการนำจิตวิทยาและกระบวนการสร้างสันติภาพไปใช้ในองค์กรและชุมชนของตนเอง และ 3) เพื่อให้เกิดสันติภาพภายในโรงเรียน องค์กร ชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลก โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมให้สภานักเรียนในอำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลาเข้าใจการใช้จิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพในโรงเรียนสู่สันติภาพชายแดนใต้ โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การค้นหาตัวเอง การสื่อสารเชิงบวก กระบวนการสร้างสันติภาพ สันติภาพในแบบจิตวิทยา และการสร้างสื่อสันติภาพในรูปแบบหนังสั้น

โครงการ Deep south Students Council (DSC)

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น สภานักเรียนถือเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่เป็นแกนนำและมีบทบาทในโรงเรียน สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (DSC) ก็เช่นกัน เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมมือกันและมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในพื้นที่ สภานักเรียนในโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย DSC ต่างก็มีการทำกิจกรรมของตนเองในพื้นที่ ดังนั้น โครงการ Deep south Students Council (DSC) จึงเป็นการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเครือข่ายสภานักเรียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัด ชายแดนใต้ (DSC) 2) เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3) เพื่อยกระดับกระบวนการการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย และ 4) เพื่อสร้างกระบอกเสียงในการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้ กิจกรรมสำคัญที่ทางกลุ่มจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย ได้แก่ Lunch Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ เป็นพื้นที่สื่อสารของสภานักเรียนในเครือข่าย และยังมีการร่วมมือและส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภานักเรียนในเครือข่ายทั้งในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค deep south student council – dsc