โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.เมือง จ.ปัตตานี
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เห็นความสำคัญของสื่อในฐานะเครื่องมือส่งเสริมสันติภาพ จึงได้ริเริ่มโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ ในกลุ่มเยาวชนผู้ผ่านการฝึกเป็นนักข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาในการเขียนข่าวของเยาวชนผู้ผ่านการฝึกเป็นนักข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารเชิงบวกและการสื่อสารสันติภาพให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ 4) เพื่อพัฒนาเครือข่ายพลังนักการสื่อสารและการสื่อสารสันติภาพเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ และ 5) เพื่อให้มีการนำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์เชิงบวกในพื้นที่โดยการเล่าเรื่องจากคนในพื้นที่เองที่เป็นเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว

กิจกรรมสำคัญของโครงการ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมนักข่าวสันติภาพแก่เยาวชนที่สนใจและกลุ่มนักข่าวเยาวชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เคยผ่านการเขียนข่าว โดยมีผู้เชียวชาญคอยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ เช่น สถานการณ์ชายแดนใต้ กระบวนการสันติภาพ/การพูดคุยสันติสุข การสื่อสารสันติภาพ การรู้เท่าทันสื่อ บทบาทและโอกาสของเยาวชนในการสร้างสันติภาพ เทคนิควิธีการเขียนสกู๊ปข่าว ฯลฯ และเพื่อให้กลุ่มนักข่าวเยาวชนและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารสาธารณะ และ ไปจนถึงการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.sinaran.news


การอบรมเพิ่มศักยภาพการเขียนข่าว