โครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น จากประสบการณ์เมื่อตอน YIM 59 ทีมงานร้านค้าชุมชนของศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่าที่ริเริ่มและลงมือด้วยนักเรียนของศูนย์ก็ได้มีการปรับตัว พวกเขาได้เรียนรู้การทำร้านค้าให้เหมาะกับชุมชนและศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการ แม้จะไม่ได้มีรูปแบบสหกรณ์เต็มตัว แต่ผลงานจากเมื่อปี 2559 ที่ได้มีการรวบรวมสินค้าของชาวบ้านในบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ไปจำหน่ายงานต่างๆ ที่ไปร่วม ก็ทำให้สินค้าของพี่น้องปกากะญอบ้านสบลานเป็นที่รู้จัก สร้างรายได้พอสมควร ทำให้ศูนย์การเรียนอื่นๆ และชุมชนอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายกันอยากลองทำบ้าง ในปี 2561 นี้จึงได้มีการร่วมมือกับภาคีและดำเนินการต่อเนื่องในชื่อโครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อระดมทุนหางบประมาณในการทํางาน 2) เพื่อให้คนรู้จักร้านค้ามากขึ้น 3) เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านรักษาวัฒนธรรมเดิมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมเดิมและมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น(ผลิตภัณฑ์ของดั่งเดิม) ผ้าทอมือเช่น เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ย่าม และน้ำผึ้ง และ 4) เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายสมาชิกร้านค้าชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงเรียน ในปีนี้ ทีมงานร้านค้า จึงได้มีการปรับรูปแบบ และสร้างช่องทางติดต่อและซื้อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น คือ เพจ โจ๊ะ IDEE ทางร้านยังได้มีการรวบรวมสินค้าเพิ่มเติมจากชุมชนเครือข่าย […]

บทความ : โครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุนชนสู่วิถีพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

น้องชาติ หรือ นายสุรชาติ เด็กน้อยจากเครือข่าย โจ๊ะมาโลลือหล่า ณ หมู่บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เจ้าของโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนและชุมชน เมื่อปี 59 จากการทำโครงการในครั้งนั้น ชาติสามารถจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นโครงการ “สร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุนชนสู่วิถีพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” เนื่องจากชาติเล็งเห็นว่าการสร้างเครือข่ายนั้น สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การสร้างเครือข่ายร้านค้าชุมชนในปีนั้น เน้นไปที่การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่จากประสบการณ์ในปีก่อน ทำให้ชาติเห็นว่านอกจากการรวบรวมผลิตภัณฑ์ในชุมชนแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่าง ที่จะทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นั้นคือ “ตลาด” ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปขาย ทำให้ชาติต้องเดินสายในการสำรวจและสร้างเครือข่ายการตลาดที่สามารถขายสินค้าของคนในชุมชนได้ มาร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องชาติ กับการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนของเขาอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องไปหางานทำในตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้คงอยู่ต่อไป….

โครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรม

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนใน ต.เขื่อนผากกลุ่มนี้ได้มองเห็นช่องว่างระหว่างวัย และการเลือนหายของวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ปรึกษากันว่าน่าจะทำโครงการที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวของคนสามวัย คือ ผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน และเยาวชน เพื่อช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเป็นเกิดโครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรมขึ้น โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนาหรือประเพณีพื้นเมือง 2) เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและสามารถมีความคิดเห็นในด้านต่างๆได้ และ 3) เพื่อสร้างความร่วมมือกับกลุ่มชาวบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลเขื่อนผาก เยาวชนผู้ดำเนินโครงการได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผากและร่วมมือกับกลุ่มสภาเยาวชนตำบลเขื่อนผากในการร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมในงานยี่เป็งของตำบล โดยส่วนที่โครงการเข้าไปจัดคือการประกวดสำรับอาหารเมือง และ การประกวดฟ้อนเล็บ ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการฝึกฝนเพื่อประกวดของแต่ละพื้นที่ น้องๆ ได้ประสานกับครูภูมิปัญญาด้านการฟ้อนในพื้นที่ มาช่วยนำการซ้อมฟ้อนแก่กลุ่มแม่บ้าน ในกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนได้มีบทบาทช่วยจัดกิจกรรมการประกวดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันจริง การประกวดดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ชาวบ้านเต็มที่กับกิจกรรม น้องๆ เยาวชนต่างก็ช่วยกันจัดงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ชมวิดีโอกิจกรรมของโครงการนี้ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hiTDIMJA11Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gEyEI8NuNHvIzedhZ3FmClVHtG3ulBoVxX-TFR4ZFeS1iuGkTDJgkwdE

งานโครงการคือเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จ แต่งานที่ยิ่งใหญ่คือการเชื่อมหัวใจคนในชุมชน

เมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ป๋าเวณีญี่เป็ง” ขึ้น โดยในงานนี้ น้องๆ เยาวชนจากตำบลเขื่อนผากในโครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับทาง อบต. ในการจัดกิจกรรมประกวดฟ้อนเล็บและลาบลีลา ที่ระดมชาวบ้าน 10 หมู่บ้านของตำบลมาฝึกซ้อม และร่วมแข็งขัน เพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีของชุมชน การประกวดรายการแรกเริ่มตอนบ่ายสองแดดเปรี้ยง ชาวบ้านเตรียมพร้อมมาทุกชุมชน ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม ตกแต่งกันมาอย่างดี สำรับอาหารเมืองที่เตรียมมาล้วนแล้วแต่เอร็ดอร่อย และมีการทำตามกติกาคือไม่เติมชูรส และไม่มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาในส่วนกิจกรรมนี้ของงาน ผู้เขียนได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวันนั้น นอกจากจะตัดสินใจให้คะแนนยากเย็น เพราะความอร่อยที่พอๆ กันแล้ว ก็ต้องขอให้ใจผู้แข่งขันทุกชุมชนกับความเต็มที่ และน้องๆ ทีมงานโครงการที่คอยเดินอำนวยความสะดวก และตรวจให้เป็นตามกติกาอยู่ตลอดการแข่งขัน พอเย็นย่ำ อากาศดี คนเริ่มมางานเยอะขึ้น การประกวดฟ้อนก็เริ่มขึ้น เป็นการฟ้อนเล็บจากตัวแทนทุกหมู่บ้าน ทำให้ได้กลุ่มช่างฟ้อนขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่ เป็นภาพที่สวยงามและเป็นการเปิดงานที่น่าประทับใจมากๆ ที่สุดแล้ว ผลการแข่งขันก็ไม่ได้สำคัญเท่าความสนุกสนานและความร่วมมือของชาวตำบลเขื่อนผาก กว่าจะมาถึงแข่งขัน ทั้งกลุ่มน้องๆ โครงการสานสัมพันธ์สามวัยฯ และพี่เลี้ยงโดย อบต. เขื่อนผาก ต่างก็ต้องร่วมมือกันเตรียมงานกันเป็นเดือน ทั้งประสานกลุ่มแม่บ้านในแต่ละหมู่บ้านให้มาร่วมกิจกรรม […]

โครงการเด็กไม่ไปโรงเรียนมาเขียนหนังสือ

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM61) เด็กบ้านเรียน หรือ เด็กโฮมสคูล มักพบเจอคำถามมากมายเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาที่พวกเขาเลือก ทั้งที่ถามด้วยความต้องการที่จะเข้าใจ และเป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาให้ตนเองและลูกหลาน ไปจนถึงการตั้งคำถามอย่างไม่เข้าใจ ทำให้กลุ่มเด็กอะไรไม่ไปโรงเรียน อันประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิกเด็กบ้านเรียนในเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่และเพื่อนๆ เกิดแรงบันดาลใจที่จะสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกของพวกเขาออกสู่สาธารณะมากขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการเด็กไม่ไปโรงเรียนมาเขียนหนังสือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้คนรู้จักการศึกษาทางเลือกแบบบ้านเรียนมากขึ้น โครงการเด็กไม่ไปโรงเรียนมาเขียนหนังสือ เลือกการสื่อสารสู่สาธารณะด้วยการทำหนังสือ โดยออกสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่เป็นเด็กบ้านเรียนในประเด็นคำถามที่มักถูกถามบ่อยครั้ง ตลอดจนคำถามที่ต้องการอธิบายให้สังคมเข้าใจมากขึ้น รวบรวมข้อมูลและถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเรื่องแต่งที่มีฐานข้อมูลจริงและภาพประกอบสไตล์วัยรุ่นเพื่อให้น่าอ่าน ซึ่งกว่าจะได้หนังสือออกมา พวกเขายังต้องปรึกษาวิธีการทำงานหนังสือกับนักเขียนมืออาชีพ เพื่อให้ได้แนวทางการทำงานและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น ในที่สุด หนังสือเรื่อง “เด็กอะไรไม่ไปโรงเรียน” ก็เสร็จออกมาเป็นรูปร่างได้ดังความตั้งใจของพวกเขา เมื่อประชาสัมพันธ์ออกไปก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนตอนนี้พิมพ์ครั้งที่สองแล้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมกับเยาวชนกลุ่มนี้ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค เด็กอะไร?ไม่ไปโรงเรียน

1 2 3 4