โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอฝางเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในชุมชน

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อำเภอฝางมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาของวัยรุ่นทั้งเรื่องยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงพบอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น และขยายความรุนแรงไปสู่ปัญหาสังคมได้ในอนาคต ทางกลุ่มจึงได้รวมตัวเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกันคิดกระบวนการที่จะดึงเด็กและเยาวชนในอำเภอฝางให้ห่างไกลยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยการชวนเยาวชนในอำเภอฝางมาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ตำบลของตนเองตามความคิดสร้างสรรค์และสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ ในโครงการที่ชื่อว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอฝางเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้เยาวชนอำเภอฝางสามารถออกแบบและฝึกทักษะในการนำกระบวนการในการฝึกการอบรมลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนในชุมชนได้2)เพื่อให้เยาวชนอำเภอฝางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปัญหายาเสพติดและปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน และ 3) เพื่อให้เยาวชนในอำเภอฝางมีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมในชุมชนของตนเองได้

แกนนำเยาวชนใน อ.ฝาง

กระบวนการดำเนินกิจกรรมมีลักษณะเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนอำเภอฝางได้ออกแบบและฝึกทักษะในการนำกระบวนการในการฝึกการอบรมและรวมกลุ่มเยาวชนแต่ละตำบลในอำเภอฝาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตให้รู้เท่าทันปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และได้ลงมือทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนตนเองจริงด้วย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน อ.ฝาง