โครงการสื่อสารสร้างสรรค์จากนิทานชุมชน

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สะเมิง และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

นิทานถือเป็นสื่อเชื่อมโยงคนในชุมชนจากรุ่นต่อรุ่น เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาสำคัญของผู้คน ชนเผ่าปกาเกอะญอก็มีนิทานเก่าแก่ที่เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น และกำลังสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายไปตามกาลเวลา

โครงการสื่อสร้างสรรค์จากนิทานชุมชน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อขยายการเรียนรู้การทำสื่อนิทานและละครหุ่นเงาจากนิทานที่มีอยู่ในชุมชน ให้กับกลุ่มเครือข่าย 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนเยาวชนที่โจ๊ะมาโลลือหล่าให้เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์กระบวนการเรียนรู้และผลิตสื่อจากนิทานชุมชน และ 3) เพื่อรักษา และสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของชุมชนปก่าเก่อญอ ผ่านการรับฟัง และเล่าเรื่อง ซึ่งใช้กระบวนการการผลิตสื่อที่สร้างโดยเยาวชน

เก็บข้อมูลนิทานจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน

โครงการนี้ชวนเยาวชนชาวปกาเกอะญอในพื้นที่ไปเก็บนิทานจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน และนำมาผลิตเป็นละครหุ่นเงา ซึ่งเป็นสื่อที่น่าสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถนำไปแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ดี อีกทั้งยังรวบรวมและผลิตหนังสือนิทานทำมือจากนิทานพื้นบ้านของชาวปกาเกอะญอ

ช่วยกันทำละครหุ่นเงา
หนังสือนิทานชุมชนที่เผยแพร่สู่โรงเรียนในพื้นที่

เมื่อผลิตสื่อได้แล้ว น้องๆ ก็เดินสายเผยแพร่นิทาน ทั้งในรูปแบบหนังสือและละครหุ่น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่อภูมิปัญญาของชุมชนให้สืบเนื่องต่อไปในวงกว้าง แต่ยังเป็นการฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้และสื่อสารภูมิปัญญาของตนเองของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วย