โครงการ Power Kids พลังจิ๋ว คิดส์ทำได้

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.รามัน จ.ยะลา สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพของนักเรียน จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การมีสุขภาพดี จึงได้รวมตัวกันคิดโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีพฤติกรรมสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โครงการ Power Kids พลังจิ๋ว คิดส์ทำได้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายเเละสุขภาพจิตให้กับนักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนมีความเเข็งเเรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง 2) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำให้นักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกียวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และ 4) เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมที่จัดมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพลังจิ๋ว care teeth ชวนนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟันและวิธีดูแล และกิจกรรมพลังจิ๋ว work out ชวนนักเรียนมาออกกำลังกายด้วยการเล่นเกมกลางแจ้งสนุกๆ ซึ่งนักเรียนต่างก็ได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับความรู้

โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้

พื้นที่ดำเนินการ : อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ความขัดแย้งในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความรุนแรง ประกอบกับสื่อปัจจุบัน และสภาพปัญหาสังคมต่างๆ ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง การใช้จิตวิทยาการสื่อสารเป็นเครื่องมือทำให้เกิดสันติภาพได้ รวมถึงกระบวนการสันติภาพที่ประกอบด้วย สันติศึก สันติวิธีและสันติภาพ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านจิตวิทยาเฉพาะบุคคลแล้ว ยังสามารถนำไปสู่สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วย คณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาจึงริเริ่มโครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สภานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจการใช้จิตวิทยาและกระบวนการสร้างสันติภาพ 2) เพื่อให้สภานักเรียนเป็นแกนหลักในการนำจิตวิทยาและกระบวนการสร้างสันติภาพไปใช้ในองค์กรและชุมชนของตนเอง และ 3) เพื่อให้เกิดสันติภาพภายในโรงเรียน องค์กร ชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลก โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมให้สภานักเรียนในอำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลาเข้าใจการใช้จิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพในโรงเรียนสู่สันติภาพชายแดนใต้ โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การค้นหาตัวเอง การสื่อสารเชิงบวก กระบวนการสร้างสันติภาพ สันติภาพในแบบจิตวิทยา และการสร้างสื่อสันติภาพในรูปแบบหนังสั้น

โครงการเสียงน้อยๆ จากเด็กถูกรังแก

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น กลุ่มเยาวชนสภานักเรียนโรงเรียนดารุสซาลาม 61 เห็นสภาพปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับสังคม ครอบครัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยที่ทำให้มีความก้าวร้าว และมีพฤติกรรมความรุนแรงไปด้วย เกิดการรังแกกัน จึงมีแนวคิดอยากพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนไทยให้รักตัวเองและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่ตามมาในการที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและผลที่จะเกิดกับตัวเองรวมถึงคนรอบข้างมากขึ้น จึงได้คิดโครงการเสียงน้อยๆ จากเด็กถูกรังแกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ถึงสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตในเรื่องของความรุนแรง 2) เพื่อให้เด็กตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสังคม 3) เพื่อปลูกฝังให้มีความคิดริเริง สร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 4) เด็กสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการสร้างสื่อ น้องๆ กลุ่มนี้ได้จัดกิจกรรมกับนักเรียนในพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นทำกิจกรรมกับนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น กิจกรรมที่จัดได้แก่ การฝึกอบรมเด็กเกี่ยวกับการลดใช้ความรุนแรง ในหัวข้อ ไขปัญหาความรุนแรง โดยวิทยากร จากมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การแสดงละครเกี่ยวกับการลดใช้ความรุนแรง การระดมความคิดเห็นและร่วมกันทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับการลดใช้ความรุนแรง และจัดการเล่นเกมที่ช่วยเพิ่มทักษะให้เด็กได้ใช้เหตุผล สติและความสามัคคีในการเล่น

โครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษา

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เล็งเห็นว่าแม้ในปัจจุบัน การศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ แต่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่างๆ ก็ยังไม่มีความพร้อม บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ยังขาดทักษะในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ประกอบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สารสนเทศของโรงเรียนไม่พร้อมที่จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาจึงได้คิดโครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้มีควำมรู้ในด้านกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้อนต้นและการใช้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนำและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง โครงการนี้ได้เข้าไปประสานงานกับโรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อทำกิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศของโรงเรียน โดยให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ครูและนักเรียนในการดูแลคอมพิวเตอร์ด้วย

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.ปานาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ในแต่ละปี อุบัติเหตุทางน้ำคร่าชีวิตเด็กและเยาวชนของประเทศไทยไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กและเยาวชนไทยว่ายน้ำไม่เป็น และไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดทางน้ำ เช่นเดียวกับในพื้นที่ ต.ปานาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ลอยตัวในน้ำไม่ได้ ว่ายน้ำไม่เป็น จึงมีความเสี่ยงในการจมน้ำสูง กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จึงได้รวมตัวกัน พร้อมกับแรงสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลปานาเระ จนเกิดเป็นโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อฝึกอบรมการเอาตัวรอดในน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน 2) เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแก่เด็กและเยาวชน และ 3) เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถ แนวทางปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำตามมาตรฐานสังคมที่ถูกต้อง โครงการว่ายน้ำเพี่อชีวิต ได้จัดกิจกรรมอบรมการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ต.ปานาเระ ทั้งในภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้ว พบว่าเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการลอยตัว การว่ายน้ำ และการเอาชีวิตรอดในน้ำได้ดีขึ้น และยังมีน้องๆ บางส่วนที่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อีกด้วย

1 2 3 4 5 8