โครงการเสียงน้อยๆ จากเด็กถูกรังแก

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

กลุ่มเยาวชนสภานักเรียนโรงเรียนดารุสซาลาม 61 เห็นสภาพปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับสังคม ครอบครัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยที่ทำให้มีความก้าวร้าว และมีพฤติกรรมความรุนแรงไปด้วย เกิดการรังแกกัน จึงมีแนวคิดอยากพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนไทยให้รักตัวเองและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่ตามมาในการที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและผลที่จะเกิดกับตัวเองรวมถึงคนรอบข้างมากขึ้น จึงได้คิดโครงการเสียงน้อยๆ จากเด็กถูกรังแกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ถึงสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตในเรื่องของความรุนแรง 2) เพื่อให้เด็กตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสังคม 3) เพื่อปลูกฝังให้มีความคิดริเริง สร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 4) เด็กสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการสร้างสื่อ

ทีมงานโครงการ

น้องๆ กลุ่มนี้ได้จัดกิจกรรมกับนักเรียนในพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นทำกิจกรรมกับนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น กิจกรรมที่จัดได้แก่ การฝึกอบรมเด็กเกี่ยวกับการลดใช้ความรุนแรง ในหัวข้อ ไขปัญหาความรุนแรง
โดยวิทยากร จากมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การแสดงละครเกี่ยวกับการลดใช้ความรุนแรง การระดมความคิดเห็นและร่วมกันทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับการลดใช้ความรุนแรง และจัดการเล่นเกมที่ช่วยเพิ่มทักษะให้เด็กได้ใช้เหตุผล สติและความสามัคคีในการเล่น

ละครส่งเสริมการลดใช้ความรุนแรง
เด็กๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรม