โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้

พื้นที่ดำเนินการ : อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

ความขัดแย้งในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความรุนแรง ประกอบกับสื่อปัจจุบัน และสภาพปัญหาสังคมต่างๆ ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง การใช้จิตวิทยาการสื่อสารเป็นเครื่องมือทำให้เกิดสันติภาพได้ รวมถึงกระบวนการสันติภาพที่ประกอบด้วย สันติศึก สันติวิธีและสันติภาพ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านจิตวิทยาเฉพาะบุคคลแล้ว ยังสามารถนำไปสู่สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วย

ทีมงานโครงการ

คณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาจึงริเริ่มโครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สภานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจการใช้จิตวิทยาและกระบวนการสร้างสันติภาพ 2) เพื่อให้สภานักเรียนเป็นแกนหลักในการนำจิตวิทยาและกระบวนการสร้างสันติภาพไปใช้ในองค์กรและชุมชนของตนเอง และ 3) เพื่อให้เกิดสันติภาพภายในโรงเรียน องค์กร ชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโลก

โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมให้สภานักเรียนในอำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลาเข้าใจการใช้จิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพในโรงเรียนสู่สันติภาพชายแดนใต้ โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การค้นหาตัวเอง การสื่อสารเชิงบวก กระบวนการสร้างสันติภาพ สันติภาพในแบบจิตวิทยา และการสร้างสื่อสันติภาพในรูปแบบหนังสั้น

ฝึกอบรมการคิดเชิงบวก