โครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษา

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

กลุ่มชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เล็งเห็นว่าแม้ในปัจจุบัน การศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ แต่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่างๆ ก็ยังไม่มีความพร้อม บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ยังขาดทักษะในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ประกอบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สารสนเทศของโรงเรียนไม่พร้อมที่จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

ทีมงานโครงการ

ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาจึงได้คิดโครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้มีควำมรู้ในด้านกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้อนต้นและการใช้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนำและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

ช่วยดูแลห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนร่วมกับนักเรียนและครู

โครงการนี้ได้เข้าไปประสานงานกับโรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อทำกิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศของโรงเรียน โดยให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ครูและนักเรียนในการดูแลคอมพิวเตอร์ด้วย