โครงการการสร้างเสริมอาชีพเสริมแก่เยาวชนที่ศึกษาภายใต้ศูนย์การศึกษานอกระบบ ต.ตะลุโบ อ.เมือง จ.ปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.ตะลุโบ อ.เมือง จ.ปัตตานี
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

ปัญหาหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดปัตตานี้ คือ ปัญหารายได้ของประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกรระทบจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ไม่มีรายได้พอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิต รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ที่จะทำให้พัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าได้ เช่น การศึกษา ดังนั้น กลุ่มผู้ดำเนินโครงการนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงคิดว่าเยาวชนจำเป็นต้องมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ตนเอง และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ จึงคิดโครงการการสร้างเสริมอาชีพเสริมแก่เยาวชนที่ศึกษาภายใต้ศูนย์การศึกษานอกระบบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการกระบวนการอบรมด้านการเสริมอาชีพทางเลือก และ 2) เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยดำเนินการกับกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนการศึกษานอกระบบ ในพื้นที่ ต.ตะลุโบ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ทีมงานโครงการ

โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น โดยการรู้จักการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนองและครอบครัว สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอาชีพและความเป็นอยู่ของชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นทางเลือกให้กับผู้ว่างงาน ตกงาน ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย