โครงการ Deep South Young Hero Club for Heroes

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

Deep South Young Heroes เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่าสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว นักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัด และรวมตัวกันขับเคลื่อนงานสร้างผู้นำในมหาวิทยาลัยในนาม Deep South Young Heroes

ทีมงานโครงการ

กลุ่ม Deep South Young Heroes ต้องการสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนเยาวชนด้วยกันที่มีใจเดียวกันในการสร้างสรรค์สังคม การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบ้านเมืองตนเอง จึงได้รับสมัครเพื่อนๆ เยาวชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยการจัดตั้ง Young Heroes Club ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นจุดเชื่อมประสาน การจัดการเรียนรู้ เปิดประเด็นที่น่าสนใจและจุดรวมตัวของสมาชิกและคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาขับเคลื่อนสังคม ผ่านห้องคุย ห้องเรียนของ Deep South Young Heroes Club for Heroes

กลุ่ม Deep South Young Heroes จัดทำโครงการ Deep South Young Hero Club for
Heroes โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่พูดคุยให้กับสมาชิก และเพื่อน ๆ ที่สนใจ 2) เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนของเยาวชนที่ต้องการทำความดีเพื่อสังคม และ 3) เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดดีๆช่วยกันสร้างไอเดียการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมนิทานสัญจร
กิจกรรมนิทานสัญจร

ในหกเดือนที่ผ่านมานี้ ได้รวมตัวเพื่อนๆ กันทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมนิทานสัญจร ที่สร้างความสุขๆ ให้เด็กๆ ในพื้นที่ และกิจกรรมฝึกอบรมด้านเพศภาวะและเพศวิถีแก่เยาวชนในพื้นที่

ติดตามข่าวสารและให้กำลังใจน้องๆ กลุ่มนี้ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค Deep South Young Heroes Club for Heroes