โครงการยุวชนโบราณคดีชุมชนบ้านสวกพัฒนา จ.น่าน

โบราณคดีชุมชนนั้นเป็นวีธีการที่ทำให้คนในชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและสามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตนได้ และทำให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน

โครงการเสียงที่เห็น (Sound for Seeing) จ.สงขลา

“นักจัดรายการวิทยุ” กลุ่มคนที่ใช้เสียงเป็นส่วนสำคัญในหน้าที่การงาน การได้ใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ พวกเขาเลือกอ่านหนังสือ บันทึกเทป แปลงไฟล์เก็บใส่ซีดี และส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและทักษะชีวิตเยาวชน จ.เชียงใหม่

“แนน – มธุรส สองแก้ว” ผู้ริเริ่มโครงการ เข้าใจความรู้สึกของญาติสนิทที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ทั้งถูกเลือกปฏิบัติ ถูกสังคมรอบข้างกีดกัน ไม่ให้ใช้ชีวิตร่วมด้วย ทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้รับเชื้อใดๆจากผู้ปกครอง

1 4 5 6