โครงการเสริมสร้างสุขภาพและทักษะชีวิตเยาวชน จ.เชียงใหม่

องค์กร/จังหวัด เยาวชนรักษ์สันกำแพง จ.เชียงใหม่
พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

จุดเด่นของโครงการนี้อยู่ที่ “แนน – มธุรส สองแก้ว” ผู้ริเริ่มโครงการ เข้าใจความรู้สึกของญาติสนิทที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ทั้งถูกเลือกปฏิบัติ ถูกสังคมรอบข้างกีดกัน ไม่ให้ใช้ชีวิตร่วมด้วย ทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้รับเชื้อใดๆจากผู้ปกครอง นับว่าเป็นผลกระทบที่ส่งถึงความรู้สึกทางจิตใจอย่างร้ายแรง ขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอายุของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกลับลดลงเรื่อยๆ ทำให้แนนไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้

ดังนั้น แนนจึงคิดริเริ่มทำโครงการขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบฝัน 1 (YIM1) โครงการนี้นอกจากต้องการสร้างทัศนคติแง่บวกกับผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ยังครอบคลุมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์-เพศสัมพันธ์-ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน อ.สันกำแพง และสร้างแกนนำเยาวชนที่สามารถนำความรู้ความเข้าใจนั้นไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนวัยเดียวกัน หรือคนในครอบครัวได้

เพราะแนนเชื่อว่า การป้องกันที่ดี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม อันได้แก่ เกมส์สนุกๆ ที่ดึงดูดใจเด็กๆได้เสมอ

ปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 7 ปี ที่แนนทำกิจกรรมด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เกิดแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.สันกำแพงมากมาย บ้างก็สนใจมาเป็นทีมงาน บ้างก็สนใจเป็นแกนนำในกลุ่มนักเรียน บอกเล่าให้เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันได้รับทราบถึงความร้ายแรงของเอดส์ และการรู้จักป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยง