โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่น้อง จ.ชัยภูมิ

องค์กร/จังหวัด กลุ่มโรตีสายไหม จ.นนทบุรี
พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ จ.ชัยภูมิ

“ความรู้ทางบรรณารักษ์ที่เรียนมา น่าจะทำอะไรให้กับสังคมได้บ้าง” ด้วยแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เอกสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเห็นปัญหาที่เกิดจากการบริจาคหนังสือที่ไม่ตรงกับความต้องการของช่วงวัยกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มโรตีสายไหม นำโดย “ฝ้าย” – มนสินี กฤตานนท์ ทีมงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่น้อง จึงริเริ่มโครงการนี้ โดยใช้ความรู้ที่ตนมีในการจัดห้องสมุด นำมาคัดแยกหนังสือเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของน้องๆ และให้น้องๆ สามารถดูแลห้องสมุดของตนเองได้ด้วย โดยการจัดตั้งกลุ่ม Lib Kids ขึ้นในโรงเรียน จัดอบรมบรรณารักษ์รุ่นจิ๋ว เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลห้องสมุดและให้บริการเพื่อนๆ ในโรงเรียนโดยมีคุณครูคอยดูแลอยู่ห่างๆ

กว่า 7 ปีแล้วที่โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบฝัน1 (YIM1) สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจบโครงการฯนี้ คือ เป็นแรงบันดาลใจให้ครูนำแนวคิดและวิธีการนี้พัฒนาห้องสมุดเรื่อยมา สื่อการสอนและระบบการจัดการห้องสมุดที่ฝ้ายเคยช่วยจัดไว้ให้ยังอยู่ครบและได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง น้องๆ ที่เคยเข้าร่วมโครงการบรรณารักษ์รุ่นจิ๋ว บางคนไปเรียนต่อโรงเรียนอื่นบ้าง ออกไปทำงานบ้าง แต่ก็ได้สอนน้องๆ รุ่นใหม่ให้ดูแลห้องสมุดต่อได้และพัฒนากิจกรรมเพื่อชวนเพื่อนๆ น้องๆ มารักห้องสมุดเหมือนที่พวกเขารัก คุณครูเล่าอย่างภูมิใจว่าถ้าไม่มีฝ้ายและเพื่อนๆ มาเริ่มให้ก็คงไม่มีห้องสมุดดีๆ แบบนี้