โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.เมือง จ.ยะลา
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

กลุ่มเยาวชนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนต่างๆ ทำให้ทราบว่า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนักเรียนและเยาวชนที่มีทักษะในการใช้ภาษามลายูเบื้องต้นงานเขียนอยู่พอสมควร จึงควรมีการต่อยอดความสามารถเพื่อให้ได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม และได้ตีพิมพ์หนังสือเป็นของตัวเอง ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการหนังสือมลายูในพื้นที่ที่ยังถือว่ามีน้อยมาก ผู้ที่สนใจภาษามลายูและรักการอ่านหนังสือมลายูจะได้มีผลงานหนังสือเพิ่มขึ้นด้วย จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ออบรมทักษะการเขียนวรรณกรรมภาษามลายูแก่นักเรียนและเยาวชนที่มีทักษะในด้านภาษา 2) เพื่อจัดพิมพ์ผลงานการเขียนของนักเรียนและเยาวชน และ 3) เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือวรรณกรรมภาษามลายูให้แก่นักเรียนและเยาวชน

ทีมงานโครงการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่รับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการเขียน และผลักดัน ส่งเสริม ให้เขียนผลงานออกมารวมเล่ม ตีพิมพ์เป็นรูปธรรม จนในที่สุดก็ได้ผลงานหนังสือ ชื่อ Diary My Heart ขึ้นมา และได้มีการจัดงานเปิดตัวหนังสือที่น่ารักอบอุ่นขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนที่สนใจหนังสือภาษามลายูได้รู้จักหนังสือเล่มนี้มากขึ้น

กิจกรรมโครงการ