โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ “กอดฮาลา-บาลา”

พื้นที่การดำเนินงาน : อ.แว้ง จ.นราธิวาส
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

กลุ่มยัง…ยิ้ม(Youth Smile) เป็นกลุ่มคนแว้งรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องท้องถิ่นของตนเอง และมีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะในประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์มาก เช่น ป่าบูโด ป่าพรุโตะแดง ป่าฮาลา – บาลา นักท่องเที่ยวหลายคนอยากที่จะสัมผัสกับป่าภาคใต้ที่บริสุทธิ์และมีความงดงามของนกเงือกที่หาได้ยาก ป่าไม้ถือเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกสิ่ง ทุกคน แต่ชาวบ้านและประชาชนท้องถิ่น ชุมชน หรือคนในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่นิยมมาท่องเที่ยวหรือศึกษาเรียนรู้ในป่าของพื้นที่มากนัก

ทีมงานโครงการ

กลุ่มยัง…ยิ้ม(Youth Smile) จึงได้จัดโครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ” สร้างห้องเรียนธรรมชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าใกล้บ้าน ได้ใช้พื้นที่ ชุมชน สังคมในพื้นที่บ้านเกิดตัวเองให้เป็นประโยชน์ 2) เพื่อให้เด็กๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความตระหนักรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า 3) เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เชื่อมโยงใจสู่ใจ และ 4) ผู้คนเข้าถึงธรรมชาติอย่างถูกต้อง และได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกปักรักษาธรรมชาติร่วมกันต่อไป
กิจกรรมของโครงการนี้ เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมกอด..ฮาลาบาลา ชวนเยาวชนมาสื่อความหมายธรรมชาติ จัดกิจกรรม ดูนก เดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติฮาลาบาลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเข้าไปให้ความรู้และรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่รักธรรมชาติ ในกิจกรรมฮาลา-บาลาบ้านฉันสัญจร และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการรักนกเงือก ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของป่าฮาลาบาลา ในวันรักนกเงือกอีกด้วย

ดูนกเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ฮาลาบาลาบ้านฉันสัญจร

กลุ่มยัง…ยิ้มจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจเฟสบุ๊ค ยังยิ้ม – Youth Smile