โครงการขยะคุณ (นะ) ทำ ชวนชุมชนบ้านห้วยบงจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ

ทีมขยะคุณ (นะ) ทำ เป็นทีมแกนนำเยาวชนของตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมของชุมชนมาโดยตลอด มีปัญหาหนึ่งที่ทีมงานเห็นแล้วหนักใจ คือ ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ที่เดิมเคยมีบ่อขยะก็ยังมีการทิ้งไม่เป็นที่ ไม่มีการแยกขยะ แต่ปัจจุบัน บ่อขยะไม่ใช่ทางเลือกในการจัดการขยะอีกต่อไป ทั้งมีข้อกฎหมายห้ามทำ และ เป็นการจัดการขยะที่ไม่จบสิ้น ทีมขยะคุณ (นะ) ทำจึงจัดทำโครงการเพื่อชวนให้ชาวบ้านในบ้านเกิดของตัวเอง มาเรียนรู้การจัดการขยะ วางระบบการจัดการร่วมกัน โดยมีการร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการประชุมเพื่อก่อเกิดข้อตกลงในการที่จะแยกขยะ โดยเฉพาะพวกขวดน้ำดื่มจากงานมงคลและอวมงคลในบริเวณวัด และได้มีการประสานกับโรงเรียนบ้านห้วยบง ที่มีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนแยกขยะ โดยทางโครงการได้สนับสนุนกรงเหล็กในการแยกขยะสำหรับโรงเรียนและชุมชน และจัดกิจกรรมฝึกอบรมการแยกขยะที่ถูกต้องให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงด้วย เพื่อให้สามารถแยกขยะในโรงเรียนได้จริง และเพื่อให้เป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้นำชุมชนในการที่จะทำให้เกิดระบบการจัดการขยะทั่วทั้งชุมชน และ เป็นระบบ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยพาตัวแทนผู้นำชุมชนและโรงเรียน ไปดูงานในโครงการคัดแยกขยะ ณ ค่ายมานะธรรมสัมพันธ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรของทางค่ายให้ความรู้ กระตุ้นพลังให้ผู้นำชุมชนกลับไปต่อยอดการทำงานที่ทำร่วมกับโครงการขยะคุณ (นะ) ทำในปีนี้ ไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

แม่ค้ารุ่นเยาว์เรียนรู้การค้าขายผ่านการรวมกลุ่มทำร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชน

เยาวชนหญิงบ้านสันธาตุหลายคนเรียนนอกระบบ และประสบปัญหาว่างงาน บางคนไม่ได้ว่างงาน แต่ก็มีความต้องการที่จะค้าขาย ทำกิจการบางอย่างเป็นของตัวเอง เมื่อมีโอกาสในการทำโครงการ พวกเขาจึงอยากสร้างอาชีพให้เป็นจริง โดยการรวมตัวกัน วางแผนดูว่าคนในชุมชนชอบกินอะไร พบว่าชาวบ้านชอบกินก๋วยเตี๋ยว น้ำหวาน น้ำแข็งไส น้อง ๆ จึงไปเรียนรู้วิธีการทำอาหารเหล่านี้ ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการหาพื้นที่สร้างร้านเล็ก ๆ ของพวกเขา ในที่สุดร้านค้าก็เสร็จสิ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน กลุ่มเด็กผู้หญิงที่รวมตัวกันค้าขาย พากันไปซื้อของ จดบันทึกบัญชี เตรียมทำก๋วยเตี๋ยวและน้ำหวานเพื่อจำหน่าย วันดี คือ วันอาทิตย์ที่ทุกคนต้องมาโบสถ์คริสต์ของหมู่บ้าน ทำให้มีชาวบ้านมาอุดหนุนการค้าขายในวันแรกอย่างมากมาย กลุ่มน้อง ๆ ดีใจที่ขายของได้ ชาวบ้านวนเวียนกันมาซื้อของต่อเนื่องทั้งวัน เด็กและเยาวชน ช่วยกันเก็บร้าน และค้าขายต่อเนื่องในทุกวันหยุด เพื่อไม่ให้กระทบกับการไปโรงเรียน ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าสินค้าจะขายดีไหม แต่เด็ก ๆ ก็ได้เริ่มเรียนรู้การค้าขายผ่านการลงมือทำจริง และมีความหวังที่จะสามารถทำเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ปลูกผันปันยิ้ม by Green Ranger Juniors มุ่งสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่เรียนรู้คุณค่าพื้นที่สีเขียวในเมือง ผ่านการปลูกผัก และ สำรวจต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่

กลุ่ม Green Rangers Jr. เป็นกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว มีทักษะและความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรู้และการดูแลต้นไม้ในเมือง ตลอดจนการสร้างกระบวนการให้คนกับต้นไม้อยู่ร่วมกันและเอื้อประโยชน์กัน สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่สีเขียวกลางเมืองเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนหลากหลายกลุ่ม ได้เข้ามาเรียนรู้คุณค่าของพื้นที่สีเขียว ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ไปจนถึงพื้นที่การเรียนรู้ในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม Green Rangers Jr. ได้ใช้พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง Green Rangers Juniors ไม่เพียงแต่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมุ่งสร้างทีม ฝึกทักษะความรู้แก่อาสาสมัครรุ่นใหม่ ๆ ของทีมที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองต่อเนื่อง

เยาวชนบ้านสันธาตุรวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ เพิ่มแหล่งโปรตีนราคาถูกในชุมชน

บ้านสันธาตุ อ.แม่อาย อยู่ห่างไกลเข้าไปในสันเขาของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ต้องออกมาซื้อหาอาหารนอกชุมชน เว้นเสียแต่พืชผักต่าง ๆ ที่สามารถเพาะปลูกเองได้ อาหารที่หมวดที่ดูจะเป็นปัญหาและมีแนวโน้มขาดแคลน คือ อาหารประเภทโปรตีน เนื้อสัตว์ต่าง ๆ กลุ่มเยาวชนบ้านสันธาตุ เป็นน้อง ๆ ชาวลาหู่ที่มีความสนใจในการฝึกทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ น้อง ๆ ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่มาจากโรงเรียนบ้าง และมองเห็นว่าถ้าในชุมชนมีไข่กินเอง หรือ ขายในราคาถูก ก็น่าจะทำให้คนในชุมชนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เด็ก ๆ ในหมู่บ้านก็จะได้กินอาหารในหมู่บ้านและอร่อยด้วย น้อง ๆ เยาวชนหนุ่ม ๆ กลุ่มนี้ จึงรวมตัวกันวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ พวกเขาจึงเริ่มเชิญชวนผู้ใหญ่ในชุมชน มาช่วยกันสร้างเล้าไก่ โดยชุมชนได้มอบพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนที่จะสามารถเลี้ยงไก่ร่วมกันได้ เพียงไม่กี่วัน เล้าไก่ก็ดำเนินการสร้างเสร็จสิ้น เหลือแค่เพียงการสั่งจองแม่ไก่สาวจากฟาร์ม และ การค้นหาสูตรอาหารไก่ที่ปลอดภัยและราคาถูกเพื่อที่จะได้เลี้ยงไก่ได้อย่างประหยัดและยั่งยืนต่อไป

ละอ่อนแม่แจ่มชวนผู้ประกอบการทอผ้าในชุมชน เรียนรู้การขายผลิตภัณฑ์ผ่านเฟสบุ๊ค “เมืองแจ๋ม o-top สร้างฝัน” เพื่อเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการที่ได้รับผล กระทบจากโควิด – 19

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นชื่อในเรื่องของหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าซิ่นตีนจก และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้แก่ผู้หญิงและผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมาก แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ขึ้น ทำให้กลุ่มชาวบ้านที่ทำหัตถกรรมผ้าทอประสบปัญหาการขาดช่องทางขายสินค้า เพราะมีการยกเลิกการจัดงานอีเว้นท์ด้านหัตถกรรมทั้งหมด ทำให้กลุ่มชาวบ้านไม่สามารถไปออกบูธขายสินค้าได้ กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนแม่แจ่ม ในนาม “กลุ่มต๊ะต่อนยอนละอ่อนแจ่ม(สร้างฝัน)” เห็นปัญหาที่เกิดกับกลุ่มผู้หญิงและผู้สูงอายุในชุมชน และเห็นว่าปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้ากับบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเฟสบุ๊คที่ทุกคนต่างก็เล่นกันอยู่ทุกวัน เยาวชนกลุ่มนี้จึงได้คิดไอเดียที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าหัตถกรรมผ้าทอแก่คนในชุมชน โดยรวมกลุ่มกันสร้างเพจในเฟสบุ๊ค ชื่อว่า เมืองแจ๋ม o-top สร้างฝัน ด้วยความหวังที่จะให้ชาวบ้านยังคงสามารถขายสินค้าได้ แม้จะไม่มีพื้นที่ในการไปออกบูธก็ตาม การจะริเริ่มทำโครงการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องง่าย น้อง ๆ ทั้ง 5 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีการศึกษาการขายสินค้าบนเฟสบุ๊คเพิ่มเติม เพราะต่อไปนี้ พวกเขาจะไม่ใช่แค่เล่นเฟสบุ๊คเพื่อความสนุก แต่ต้องมีความรู้ในการทำอาชีพขายสินค้าบนเฟสบุ๊ค เพื่อที่จะสามารถส่งต่อความรู้ดังกล่าว สู่กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอในตำบลชองพวกเขา เมื่อเติมความรู้ให้ตัวเองแล้ว น้อง ๆ ก็เริ่มปฏิบัติการจัดทำเพจขายสินค้า โดยเริ่มจากการสำรวจสินค้าในตำบล สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตผ้าทอ เพื่อดูว่ามีท่านใดที่อยากจะเรียนรู้การขายสินค้าผ่านช่องทางเฟสบุ๊คบ้าง รวมถึงเพื่อทราบทักษะ และ เครื่องมือเบื้องต้นที่กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นฐานในการขายสินค้าออนไลน์ได้ จากการลงพื้นที่ก่อนลงมือทำจริง ทำให้น้อง ๆ กลับมาปรับแผน จากการที่คิดว่าจะสอนให้ชาวบ้านแต่ละคนสามารถทำเพจเองได้ด้วย ขายสินค้ากันเองได้ด้วย […]

1 3 4 5 6 7