ปลูกผันปันยิ้ม by Green Ranger Juniors มุ่งสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่เรียนรู้คุณค่าพื้นที่สีเขียวในเมือง ผ่านการปลูกผัก และ สำรวจต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่

กลุ่ม Green Rangers Jr. เป็นกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว มีทักษะและความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรู้และการดูแลต้นไม้ในเมือง ตลอดจนการสร้างกระบวนการให้คนกับต้นไม้อยู่ร่วมกันและเอื้อประโยชน์กัน

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่สีเขียวกลางเมืองเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนหลากหลายกลุ่ม ได้เข้ามาเรียนรู้คุณค่าของพื้นที่สีเขียว ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ไปจนถึงพื้นที่การเรียนรู้ในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม Green Rangers Jr. ได้ใช้พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง

Green Rangers Juniors ไม่เพียงแต่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมุ่งสร้างทีม ฝึกทักษะความรู้แก่อาสาสมัครรุ่นใหม่ ๆ ของทีมที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองต่อเนื่อง