โครงการขยะคุณ (นะ) ทำ ชวนชุมชนบ้านห้วยบงจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ

ทีมขยะคุณ (นะ) ทำ เป็นทีมแกนนำเยาวชนของตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมของชุมชนมาโดยตลอด มีปัญหาหนึ่งที่ทีมงานเห็นแล้วหนักใจ คือ ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ที่เดิมเคยมีบ่อขยะก็ยังมีการทิ้งไม่เป็นที่ ไม่มีการแยกขยะ แต่ปัจจุบัน บ่อขยะไม่ใช่ทางเลือกในการจัดการขยะอีกต่อไป ทั้งมีข้อกฎหมายห้ามทำ และ เป็นการจัดการขยะที่ไม่จบสิ้น

ทีมขยะคุณ (นะ) ทำจึงจัดทำโครงการเพื่อชวนให้ชาวบ้านในบ้านเกิดของตัวเอง มาเรียนรู้การจัดการขยะ วางระบบการจัดการร่วมกัน โดยมีการร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการประชุมเพื่อก่อเกิดข้อตกลงในการที่จะแยกขยะ โดยเฉพาะพวกขวดน้ำดื่มจากงานมงคลและอวมงคลในบริเวณวัด และได้มีการประสานกับโรงเรียนบ้านห้วยบง ที่มีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนแยกขยะ โดยทางโครงการได้สนับสนุนกรงเหล็กในการแยกขยะสำหรับโรงเรียนและชุมชน และจัดกิจกรรมฝึกอบรมการแยกขยะที่ถูกต้องให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงด้วย เพื่อให้สามารถแยกขยะในโรงเรียนได้จริง

และเพื่อให้เป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้นำชุมชนในการที่จะทำให้เกิดระบบการจัดการขยะทั่วทั้งชุมชน และ เป็นระบบ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยพาตัวแทนผู้นำชุมชนและโรงเรียน ไปดูงานในโครงการคัดแยกขยะ ณ ค่ายมานะธรรมสัมพันธ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรของทางค่ายให้ความรู้ กระตุ้นพลังให้ผู้นำชุมชนกลับไปต่อยอดการทำงานที่ทำร่วมกับโครงการขยะคุณ (นะ) ทำในปีนี้ ไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต