โครงการ ขยะหมู่บ้านคืนชีพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผักสวนครัว

โครงการขยะหมู่บ้านคืนชีพเพิ่มพื้นที่สีเขียวผักสวนครัว โดยทางทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ทำงานต่อเนื่องเรื่องการแยกขยะ ได้แก่ ขยะพลาสติกยึดหยุ่น ขยะพลาสติกแข็ง ขยะขวดพลาสติกใสและขุ่น ขยะฝาขวด ขยะหลอดพลาสติก ขยะกล่องนม ขยะกําพร้า และอื่น ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกภายในหมู่บ้านสิทธารมย์จํานวนหนึ่งที่ต่อเนืองกับทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมจนถึงปัจจุบัน

วิธีการทำงาน คือ ทีมงานจะมีการจัดการกับขยะประเภทดังกล่าวแยกเป็น 2 ประเด็น คือ

  1. ส่งกลับไปรีไซเคิลให้กับหน่วยงานที่เกียวข้อง
  2. สร้างมูลค่าของขยะจากการจำหน่ายที่ร้านรีไซเคิล มูลค่าของขยะพลาสติก

ถึงแม้การทำงานนี้ จะเป็นการทำงานของกลุ่มเล็ก ๆ แต่ทีมก็ได้มีการรวบรวมกลับไปรีไซเคิลและสร้างมูลค่าของขยะได้อย่างต่อเนือง และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกภายในหมู่บ้านสิทธารมย์ที่สนใจ รวมถึงการบอกต่อ ๆ ก็ทำให้โครงการมีประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น

แต่ระหว่างการทำโครงการ บทเรียนสำคัญคือเรื่องสถานการณ์โควิด -19 และเรื่องเวลาเรียนที่ไม่ตรงกัน แต่ก็ต้องขอบคุณที่ปรึกษาโครงการที่มีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่