โครงการ หล่อเหลือใช้

โครงการหล่อเหลือใช้เป็นโครงการที่พวกเรามีความตั้งใจอยาก “ลองลงมือทำ” อะไรบางอย่างให้ชุมชนจริง ๆ แม้พวกเราจะอยู่กันคนละโรงเรียนแต่พวกเราก็พยามกันอย่างเต็มที่ การเข้ากระบวนการปฐมนิเทศทำให้พวกเราได้ปรับเปลี่ยนโครงการไปเยอะมาก เน้นเรื่องของการ “เข้าใจ” กลุ่มเป้าหมาย ทำงานตรงกับความต้องการของชุมชนจริง ๆ จาก “โครงการเพาะเลี้ยงไก่” จึงมาเป็น “หล่อเหลือใช้”

“หล่อเหลือใช้” มีความตั้งใจที่จะชวนคนในชุมชนได้ลองเอาขยะ หรือสิ่งของที่ไม่ใช้ในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์ จึงมีการวางแผนการลงพื้นที่และทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพจริง ๆ ในการทำงานการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม มีการสำรวจผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ และวางแผนการซื้อของเพื่อเตรียมตัวในการเริ่มจัดกิจกรรมให้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและเหมาะสม และให้ฝ่ายจัดกิจกรรมสอบถามข้อมูลและจำนวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด และกำหนดวันและตารางกิจกรรมในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม

การทำงานนี้ฝึกให้พวกเราได้เติบโตขึ้นมาก เพราะการทำงานนี้เป็นการทำงานที่ทำกับชุมชนจริง ๆ ทุกการทำงานต้องผ่านการระดมความคิดของทุกคนในทีม เพราะทุกคนในทีมต่างมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปทำให้งานที่ออกมานั้นมีความหลากหลาย เช่น การดำเนินการจัดโครงการนั้นในทีมได้ช่วยกันออกความคิดเห็นในการวางแผนงานและการจัดกิจกรรมให้กับชุมชนและสังคม

ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 เข้ามาทำให้เราไม่ได้ลงพื้นที่ไปทำต่อ แต่การทำงานกับชุมชนครั้งนี้ก็ให้บทเรียนหลายอย่างมาก เช่น การประสานงาน การคิดงานที่นึกถึงกลุ่มเป้าหมาย เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยรวม ๆ ประทับใจมากจริง ๆ ครับ