โครงการอาสายุวกาชาด มศว รักษ์คลองแสนแสบ พ.ศ. 2563

โครงการอาสายุวกาชาด มศว รักษ์คลองแสนแสบ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำรวมทั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในในชีวิตประจำวัน และผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของชุมชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคลองแสนแสบให้กับนักเรียนในชุมชนที่อยู่ใกล้กับคลองแสนแสบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับคลองแสนแสบในเขตวัฒนา ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และโรงเรียนวิจิตรวิทยา

ในการดำเนินกิจกรรมงวดที่ 1 มีการประชุมวางแผน และลงพื้นที่ในชุมชน หลังจากการเกิด Covid-19 ทำให้ต้องมีการปรับแผนกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยจากที่มีการอบรมวิทยากรในการจัดกิจกรรม จำนวน 1 วัน และอบรมนักเรียนจำนวน 2 วัน เปลี่ยนเป็น การให้คำปรึกษาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ และลงทำกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และโรงเรียนวิจิตรวิทยา โรงเรียนละ 4 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดยระยะเวลา ภาพรวมถูกปรับเปลี่ยนจากจบการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนเปลี่ยนเป็นจบลงในปลายเดือนธันวาคม เบื้องต้นทางชุมชนและโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทีมภูมิใจในการทำงานมาก เพราะได้เรียนรู้ ปรับตัว แก้ปัญหาในระหว่างการทำโครงการจนเกิดทักษะและสามารถนำไปใช้กับงานอื่นในคณะได้ เพราะทุกสัปดาห์ที่ไปลงพื้นที่ต้องเปลี่ยนแผนสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทำให้ยากในเรื่องการจัดการ และที่ยากที่สุดคือการประสานงาน แต่พอผ่านมาได้รู้สึกดีใจมาก ๆ