โครงการ Big dream for big smile สานฝันที่ยิ่งใหญ่คืนความสดใสสู่ท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

“กลุ่ม Big dream” เป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักในการเป็นจิตอาสาและพัฒนาช่วยเหลือสังคม พวกเขาเล็งเห็นปัญหาเรื่องยาเสพติดว่าเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ จึงได้หยิบมาเป็นโจทย์ในการสร้างโครงการในครั้งนี้ โครงการ Big dream for big smile สานฝันที่ยิ่งใหญ่คืนความสดใสสู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนภายในชุมชนตั้งแต่เยาวชนจนถึงวัยผู้ใหญ่ ให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด เพื่อให้ได้มาซึ่งรอยยิ้มแห่งความสุข โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนภายในชุมชนตั้งแต่เยาวชนจนถึงวัยผู้ใหญ่ ให้ห่างไกลยาเสพติด 2) เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ได้สานต่อแนวคิดและอุดมการณ์ของกิจกรรมที่ได้ทาไปยังชุมชน และ 3) เพื่อให้คนในพื้นที่ดาเนินงานมีชีวิตความเป็นอยู่และมีสุขภาวะที่ดีกว่าเดิม

ทีมงานโครงการ

โครงการ Big Dreams for Big Smile จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชนในชุมชน ทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ได้แก่ การวิ่ง การแข่งฟุตบอล ซึ่งจะทำให้เยาวชนในพื้นที่ได้ดูแลสุขภาพและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ นับว่าได้ทั้งความสนุกสนานและทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กัน

ติดตามกิจกรรมของกลุ่ม Big dream ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค Big dream

ภาพกิจกรรมวิ่ง Fun Run