โครงการฮู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM61)

ชนเผ่าปกาเกอะญอมีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมและการทำมาหากินที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน จากการผลิตเพื่อดำรงชีวิตเฉพาะตนเมื่อสมัยก่อน ปัจจุบันรูปแบบชีวิตเปลี่ยนไป ชาวบ้านจำเป็นจะต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตมากขึ้น ภูมิปัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า การหาน้ำผึ้งป่า ถือว่าเป็นต้นทุนที่สามารถใช้ในการสร้างรายได้ แต่จะทำอย่างไรให้สินค้าโดนใจคนรุ่นใหม่ และเป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนได้ด้วย

จากโจทย์ดังกล่าว โครงการฮู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเกิดขึ้นโดยมันสมองของนักเรียนศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนและคนในชุมชน เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ต่อยอดวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่มีค่าไว้ 2) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับและมีการใช้งานที่ตอบโจทย์คนในสังคม และ 3) เพื่อการสร้างแบรนด์และแพ็คเกจจิ้งที่สะท้อนคุณค่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนในสังคมวงกว้าง

เรียนรู้การทำบรรจุภัณฑ์

แม้จะมีใจรักในด้านศิลปะและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวปกาเกอะญอ และได้มีการทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเอาไว้บ้างแล้วจากการทำโครงการกับ YIM59 แต่เมื่อต้องมาทำแบรนด์ให้สื่อสารเรื่องราวชุมชนสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ประกอบกับต้องเป็นแบรนด์ที่โดนใจคนรุ่นใหม่ น้องๆ ทีมงานก็ต้องเรียนรู้กับผู้รู้ด้านแบรนด์ ช่วยกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านในชุมชน ออกแบบ และลองนำไปใช้จริงในการทำแคตตาล็อกสินค้าของชุมชนและในการผลิตสินค้าของร้านโจ๊ะ IDEE จนในที่สุดก็ได้โลโก้ของแบรนด์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนที่สามารถนำไปใช้จริง

บรรจุภัณฑ์ฝีมือการออกแบบของน้องๆ และชาวบ้าน