SKP Wonder Dreams ทีมรวมนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชวนเด็กและเยาวชนชาวบวกค้าง เรียนรู้ของดีจากแหล่งข้อมูลในบ้านเกิด เพื่อถ่ายทอดผ่าน Innovation Website & Map เชื่อเพิ่มคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้มากขึ้น

เพราะเป็นคนสันกำแพง และเคยไปเยือนแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง อยู่บ้าง น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงรู้สึกเสียดายที่เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย มีคุณค่า มีความน่าสนใจ กลับไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเรียนรู้มากนัก และด้วยความที่น้อง ๆ กลุ่มนี้มีความสนใจและความสามารถในด้านไอทีอยู่แล้ว พวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งทีม SKP Wonder Dreams และริเริ่มโครงการ Innovation Map & Website หรือ IMW ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอำนวยความสะดวกกับคนที่ต้องการข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปที่แหล่งเรียนรู้เอง หรือ ไปถึงพื้นที่แล้ว แต่อาจจะไม่พบผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูล ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก IMW ได้

นอกจากน้อง ๆ กลุ่มนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะด้วยตนเองแล้ว พวกเขายังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง โดยกระบวนการที่ให้น้อง ๆ เยาวชนใน ต.บวกค้าง ได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในตำบลบ้านเกิดของตนเอง

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็มาถึงการจัดทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะ น้อง ๆ ทีม SKP Wonder Dreams ได้มีการศึกษาเรียนรู้และลงมือจัดทำจนแผนที่และเว็บไซต์สำเร็จออกมาเป็นรูปธรรม และได้นำเอาแผนที่ไปติดตั้งตามแหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม และทางแหล่งเรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์ ด้วยการสแกน QR code แหล่งเรียนรู้แต่ละจุด ก็จะทำให้ทราบถึงข้อมูลแห่งเรียนรู้ที่เผยแพร่เอาไว้ในเว็บไซต์ เป็นการใช้งานเชื่อมโยงกันระหว่างแผนที่กับเว็บไซต์

ปัจจุบันนี้ เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลบวกค้าง สามารถใช้งานได้แล้ว หากเพื่อน ๆ น้อง ๆ กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในชุมชน เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์น้อง ๆ ได้
https://sites.google.com/view/innovationwebsiteandmap