โครงการ COVID – 19 Info

โครงการ COVID-19 Info เป็นโครงการออกแบบบอร์ดเกมเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 ซึ่งใช้เกมเป็น สื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคนี้ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกม COVID-19 Info ออกแบบให้กับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปสามารถเล่นได้ เนื้อหาภายในเกมจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้ เห็นความสำคัญของการป้องกันเพื่อลดการแพร่ระบาดไม่ให้รุนแรงมากขึ้น โดยเริ่มจากการรับผิดชอบดูแล

กระบวนการทำงาน

1) การลงพื้นที่สำรวจมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ของโรงเรียนนาหลวง

2) กิจกรรม Play Test COVID-Info เป็นการจัดกิจกรรมทดลองเล่นบอร์ดเกมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน

3) การปรับปรุงและการผลิตเกมเพื่อมอบให้กับโรงเรียนนาหลวง

จากการทำงานจริงทำให้ค้นพบว่า เด็กกับบอร์ดเกมเป็นของคู่กัน เด็ก ๆ ชอบบอร์ดเกม เพราะสนุก และเข้าใจง่าย ทีมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้ใช้ทักษะมาทำงานให้เกิดประโยชน์กับชุมชน