โครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

จากประสบการณ์เมื่อตอน YIM 59 ทีมงานร้านค้าชุมชนของศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่าที่ริเริ่มและลงมือด้วยนักเรียนของศูนย์ก็ได้มีการปรับตัว พวกเขาได้เรียนรู้การทำร้านค้าให้เหมาะกับชุมชนและศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการ แม้จะไม่ได้มีรูปแบบสหกรณ์เต็มตัว แต่ผลงานจากเมื่อปี 2559 ที่ได้มีการรวบรวมสินค้าของชาวบ้านในบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ไปจำหน่ายงานต่างๆ ที่ไปร่วม ก็ทำให้สินค้าของพี่น้องปกากะญอบ้านสบลานเป็นที่รู้จัก สร้างรายได้พอสมควร ทำให้ศูนย์การเรียนอื่นๆ และชุมชนอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายกันอยากลองทำบ้าง
ในปี 2561 นี้จึงได้มีการร่วมมือกับภาคีและดำเนินการต่อเนื่องในชื่อโครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุมชนสู่วิถีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อระดมทุนหางบประมาณในการทํางาน 2) เพื่อให้คนรู้จักร้านค้ามากขึ้น 3) เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านรักษาวัฒนธรรมเดิมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมเดิมและมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น(ผลิตภัณฑ์ของดั่งเดิม) ผ้าทอมือเช่น เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ย่าม และน้ำผึ้ง และ 4) เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายสมาชิกร้านค้าชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงเรียน ในปีนี้ ทีมงานร้านค้า จึงได้มีการปรับรูปแบบ และสร้างช่องทางติดต่อและซื้อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น คือ เพจ โจ๊ะ IDEE

เพจ โจ๊ะ IDEE

ทางร้านยังได้มีการรวบรวมสินค้าเพิ่มเติมจากชุมชนเครือข่าย และจัดทำสต็อกอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอก
จากจะมีสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าทอ น้ำผึ้งป่าแล้ว ก็ยังมีสินค้าที่เป็นผลผลิตจากนักเรียนของศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่าและเครือข่ายด้วย

สินค้าของร้าน โจ๊ะ IDEE

ทางร้าน โจ๊ะ IDEE ยังได้เปิดตัวร้านในงานเทศกาลหนังข้างวัด พ.ศ. 2561 ณ บ้านข้างวัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มสนใจงานหัตถกรรม ได้รู้จักกับร้านมากขึ้น

ร้านโจ๊ะ IDEE ในงานหนังข้างวัด 2561