บทความ : โครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุนชนสู่วิถีพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

น้องชาติ หรือ นายสุรชาติ เด็กน้อยจากเครือข่าย โจ๊ะมาโลลือหล่า ณ หมู่บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เจ้าของโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนและชุมชน เมื่อปี 59 จากการทำโครงการในครั้งนั้น ชาติสามารถจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นโครงการ “สร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุนชนสู่วิถีพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” เนื่องจากชาติเล็งเห็นว่าการสร้างเครือข่ายนั้น สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การสร้างเครือข่ายร้านค้าชุมชนในปีนั้น เน้นไปที่การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่จากประสบการณ์ในปีก่อน ทำให้ชาติเห็นว่านอกจากการรวบรวมผลิตภัณฑ์ในชุมชนแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่าง ที่จะทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นั้นคือ “ตลาด” ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปขาย ทำให้ชาติต้องเดินสายในการสำรวจและสร้างเครือข่ายการตลาดที่สามารถขายสินค้าของคนในชุมชนได้

มาร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องชาติ กับการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนของเขาอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องไปหางานทำในตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้คงอยู่ต่อไป….