โครงการทางเลือกเด็กสร้างสื่อ

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM61)

ชมรมสื่อสารอาสา เป็นที่รวบรวมนักศึกษาคณะสื่อสารดิจิตัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ต้องการเอาทักษะด้านการทำสื่อของตนเองไปใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ที่ผ่านมาชมรมสื่อสารอาสาจึงได้พยายามให้นักศึกษาริเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ในด้านสื่อเพื่อประชาชนอยู่เสมอ

สำหรับโครงการของชมรมสื่อสารอาสา คณะสื่อสารดิจิตัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก YIM61 คือ โครงการทางเลือกเด็กสร้างสื่อ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมเยาวชนในเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ให้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมเยาวชนในเครือข่ายการศึกษาทางเลือกให้เข้าร่วมการประกวด เพื่อพัฒนาทักษะ และเรียนรู้กระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสื่อจากเยาวชนกลุ่มอื่นๆ และ 3) เพื่อพัฒนาเยาวชนในเครือข่ายการศึกษาทางเลือกให้เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพการผลิตสื่อแบบมืออาชีพ

กิจกรรมที่น้องๆ จัดขึ้นมา ได้แก่ การฝึกอบรมเรื่องการผลิตสื่อคลิปวิดิโอสั้นแก่นักเรียนที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้และฝึกให้น้องๆ ผลิตคลิปสั้นเป็นแล้ว ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ และไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่ไม่ดีให้แก่น้องๆ อีกด้วย