สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2561 ผ่านช่องทางไปรษณีย์ !!! เริ่มเปิดรับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ชาว YIM และเพื่อนๆ ที่มีฝันอยากทำโครงการเพื่อสังคม โอกาสมาถึงแล้วจ้า

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2561 ผ่านช่องทางไปรษณีย์ !!! เริ่มเปิดรับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม หรือ สำนัก 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ไม่เกินโครงการละ 150,000 บาท โดยเน้นวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออื่นๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการแก้ปัญหาของพื้นที่ที่ได้ผลดี โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของพื้นที่ในประเด็นสุขภาพ เหล่านี้

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 สร้างเสริมสุขภาพจิต ประยุกต์ใช้หลักศาสนาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 สุขภาวะทางเพศ เพศสัมพันธ์ปลอดภัย
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png 🌟 การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ
ได้ที่ :https://goo.gl/W1Gh6g

#สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม #สสส.
#โครงการเปิดรับทั่วไป #OpenGrant

ที่มา https://www.facebook.com/Section6TH/ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม