สานสัมพันธ์คนสองวัย ตำบลท่าผา

โครงการเยาวชนจิตอาสาใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน
ผู้เขียน : บะหน้อยฮ่องเหมืองเชียงใหม่

โครงการเยาวชนจิตอาสาใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการวางเป้าหมายในการลงพื้นที่ชุมชนตำบลท่าผา เพื่อพบปะกับผู้สูงอายุ สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ มีบริการวัดความดัน พร้อมทั้งจดบันทึกความต้องการของผู้สูงอายุ เปรียบเสมือการทำหน้าที่ อสม.น้อย คอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการเติมเต็มบริการและสวัสดิการทางสังคมที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะสามารถจัดสรรและทำเพื่อชุมชนของตนเองได้ผ่านพลังของเด็กและเยาวชน

กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าผา มีเครือข่ายครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่ แรกเริ่มจะมีการอบรมให้ความรู้กับน้อง ๆ สภาเด็กฯ ทต.ท่าผา โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าผา สำหรับการอบรมนั้นเป็นการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และอบรมเกี่ยวกับการทำลูกประคบร้อน เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งนี้เมื่อน้อง ๆ เครือข่ายสภาเด็กฯ ทต.ท่าผา ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ลงพื้นที่ โดยมีจำนวน 3-5 คนต่อ 1 ชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนทุกคน ซึ่งภารกิจของเครือข่าย คือ สอบถามรายละเอียดประเด็นสุขภาพของผู้สูงอายุ โรคภัยไข้เจ็บ ความต้องการพิเศษ เช่น เงินสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิต เป็นต้น

ผู้เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทน สภาเด็กฯ ทต.ท่าผา ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในช่วงวันสงกรานต์ 2560 ที่ผ่านมา โดยได้สังเกตการทำกิจกรรมพบว่า น้อง ๆ ได้ใช้วันสงกรานต์เป็นจุดเชื่อมในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งใช้วิธีการเข้าหาผู้สูงอายุและทำกิจกรรมสระเกล้าดำหัว ตามประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังการรับพรจากผู้สูงอายุ น้อง ๆ ได้มอบลูกประคบร้อน ให้ผู้สูงอายุไว้สำหรับนวดคลายความปวดเมื่อยในบริเวณต่าง ๆ จากนั้นจึงได้เริ่มสอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของโครงการฯ ผู้เขียนได้สอบถามต่อไปว่า เมื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้เสร็จสิ้นจะต้องดำเนินการต่ออย่างไรได้รับคำตอบว่า เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น ตัวแทนในแต่ละชุมชนจะต้องสรุปข้อมูลของผู้สูงอายุ จำแนกข้อมูลด้านสุขภาพ อายุ โรคภัยไข้เจ็บ ความต้องการพิเศษ เป็นต้น เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปมอบให้กับผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าผา สำหรับจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

โครงการเยาวชนจิตอาสาใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปประการ เช่น เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นกลุ่มเด็กและเยาวชนยังสามารถเป็นกระบอกเสียงหรือตัวกลางในการจัดบริการและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อใดที่มีการจัดบริการพิเศษหรือสวัสดิการที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุมีรอยยิ้มและสมหวังตามความต้องการแล้ว ผู้เขียนยังมั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนผู้เป็นต้นขั้วแห่งการลงพื้นที่ย่อมจะมีความภาคภูมิใจอย่างแน่นอน