เพราะบุหรี่ไม่ได้เป็นมิตร?

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาจากภัยบุหรี่
ผู้เขียน : บะหน้อยฮ่องเหมืองเจียงใหม่

เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นภายใต้ชื่อองค์กร “สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่” โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยน้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทดลองสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากมีสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัยธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก กอปรกับวัยเจริญพันธุ์ที่สูงขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับนิสัยความอยากรู้ อยากลอง ลอกเลียนแบบและการพยายามเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่มาแล้ว ดังนั้นน้อง ๆ จึงได้ตั้งคำถามกับตนเอง และพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเป็นการลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และตกผลึกเป็นโครงการ “เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาจากภัยบุหรี่”

หลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน 2559 น้อง ๆ สภาเด็กฯ เชียงใหม่ ได้ระดมทีมเพื่อจัดกิจกรรม WORKSHOP สำหรับทีมงาน สร้างองค์ความรู้และวางแผนทิศทางการทำงานเป็นทีม จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการลงพื้นที่อบรมให้ความรู้กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย 3 พื้นที่ คือ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะมิง โรงเรียนบ้านปง อำเภอหางดง และโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบกิจกรรมนอกจากจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่ทั่วไปแล้ว น้อง ๆ ทีมงานสภาเด็กฯ เชียงใหม่ ยังได้ใช้เครื่องการที่เรียกว่า “การทำสื่อรณรงค์ด้วยมือ” ซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ออกแบบและทำป้ายรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ และมองเห็นพิษภัยจากบุหรี่ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและหมู่บ้านของตนเอง

ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องภูมิ หรือนายศุภกรณ์ คำเพลิง ประธานดำเนินโครงการฯ

น้องภูมิได้บอกว่า เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการดำเนินโครงการมี 3 ประการ คือ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พิษภัยและโทษของบุหรี่ 2. เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็กและเยาวชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเป้าหมายทั้ง 3 ประการนั้น จะเกิดขึ้นและเป็นจริงได้ผ่านตัวกลางคือเด็กหรือเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และอย่างน้อย ๆ ที่สุด การเข้าร่วมโครงการนี้ ก็จะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรับรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่แน่นอน