พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนจิตอาสา YIM เชียงใหม่และลำพูน ร่วมเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมเยาวชนเชียงใหม่แข็งแกร่งในการสัมมนาพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา เชียงใหม่และลำพูน

เมื่อ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โครงการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM เชียงใหม่และลำพูน ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา เชียงใหม่ & ลำพูน ขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ใหญ่ใจดีที่มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงโครงการย่อยของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโครงการ 22 โครงการย่อย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา เชียงใหม่ & ลำพูน มุ่งหวังให้พี่เลี้ยงโครงการย่อยซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาผู้ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนทั้ง 22 โครงการ สามารถเรียนรู้และดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยทีมกระบวนกรจากมูลนิธิวายไอวายจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นการดึงประสบการณ์ของพี่เลี้ยงในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การหนุนเสริมเยาวชนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ผสานกับเครื่องมือการเรียนรู้ทั้งด้านจิตใจและความรู้ พี่เลี้ยงที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มาจากหน่วยงานที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น นักวิชาการ ครู ตลอดจนนักศึกษา แต่ต่างก็มาด้วยใจที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างสนุกสนานและลึกซึ้ง

โครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดยมูลนิธิวายไอวาย