about why i why

why i why (วายไอวาย) จากกลุ่มเยาวชนสู่องค์กรด้านเยาวชน

why i why หรือ กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม เกิดขึ้นจากกลุ่มเยาวชนเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ.2547 ปัจจุบันเราเป็นกลุ่มคนทำงานด้านเยาวชนที่มีเป้าหมายใหญ่ขึ้นและชัดเจนขึ้น ก้าวต่อไปสู่การเป็น why i why Foundation


YOUTH CAPABILITIES CREATE SOCIAL IMPACT

คนรุ่นใหม่เป็นวัยที่มีพลังและมีศักยภาพ วายไอวายเชื่อมั่นในพลังนั้น และสนับสนุนการใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในแบบที่ตัวเองถนัด


บทบาทของเรา

  • Capabilities Building : เสริมสร้างศักยภาพให้กับคนรุ่นใหม่ เน้นการรู้จักตัวเอง วิเคราะห์สังคม เสริมสร้างพลังกลุ่ม และเชื่อมโยงตัวเองกับสังคม ผ่านกิจกรรม workshop ต่างๆ
  • Mentoring and Support : ติดตาม ให้คำปรึกษา หนุนเสริมการทำกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่ม อยู่ในชุมชน โรงเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย ในหรือนอกสถาบันการศึกษา
  • Learning Process : การเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของการรู้จักตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเพื่อนและเครือข่าย