Project updates

รู้จักเรา

ที่เทคโนตีนดอย (มทร.ล้านนา) อาจารย์และนักศึกษา 2 รายวิชา สอนและเรียนด้วยเครื่องมือและกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากวายไอวายช่วยเสริมพลังและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิชาเรียน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา การเรียนการสอน 2 รายวิชา นักศึกษา 219 คน เรียนรู้ว่า...? วิชาการกับสังคม ไปด้วยกันได้ จิตอาสามีอยู่ในตัวเราทุกคน

ตลาดประกอบฝัน

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ

คลินิกประกอบฝัน

Achievements